18 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31458

YÖNETMELİK

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan:

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet Başkanı: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Yüksekokul: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunu,

e) Yüksekokul Müdürü: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Yüksekokulun ön lisans programları dışında kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer ve ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifika programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek, Yüksekokul ile özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında iş birliğine dayalı olarak hizmet vermek ve bu amaçlara yönelik Yüksekokulun, diğer kurum ve kuruluşlarla olan iş birliğinin gelişmesine, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının geliştirilmesine, yürütülmesine ve koordinasyonuna katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör, uluslararası kurum ve kuruluşlar ya da kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapmak ya da yaptırmak.

b) Danışmanlık hizmeti vermek.

c) Çeşitli alanlarda eğitim programları planlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Yüksekokulda, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile Yüksekokul Müdürü tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekalet eder.

(2) Yüksekokulun öğretim elemanları arasından Müdüre önerilen iki kişi, Yüksekokul Müdürü tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür ve Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Mütevelli Heyet Başkanlığına sunmak üzere Yüksekokul Müdürlüğüne iletmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından iki kişi ve Yüksekokul Müdürü tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilen iki müdür yardımcısı ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Yüksekokul Müdürünün önerisi ve Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak.

ç) Eğitim programları sonunda ilgili mevzuatı çerçevesinde katılım belgesi, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) Gerekli görüldüğü hallerde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler kurmak.

e) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile Yüksekokul Müdürü tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kısmen veya tamamen Müdüre veya Yüksekokul yöneticilerine devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.