18 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31458

YÖNETMELİK

Antalya AKEV Üniversitesinden:

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya AKEV Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez : Antalya AKEV Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Antalya AKEV Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk ve Dünya mutfak kültürünü araştırmak, yemeklerin reçetelendirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak, bir turizm unsuru olarak “Türk Gastronomi Turizmi” rotalarının oluşturulması ve incelenmesi çalışmalarını yürütmek, dünya mutfak kültürleri araştırmaları açısından çalışmalar yürüterek bu konu üzerine uygulamalar ortaya koymak ve Türkiye'de dünya mutfak kültürleri etkilerini ortaya çıkarmak, tıbbi aromatik bitkilerin Türk ve dünya mutfakları üzerindeki etkileri ve sağlık alanındaki belirtilerini ortaya çıkarmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk ve Dünya mutfakları konusunda bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak, bu nitelikteki çalışmaları koordine etmek, teşvik ve desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşları harekete geçirmek.

b) Türk ve Dünya mutfakları ile ilgili konularda sektörler arası planlama, şehir, bölge ve ülke düzeyinde ortaklık, izleme ve değerlendirme, eğitim ve danışmanlık konularında hizmetler vermek.

c) Türk Mutfağı ve Dünya mutfakları konusunda toplumun, ilgili kurum ve kuruluşların farkındalığının artırılması, bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve destek mekanizmaları oluşturulmasına imkan sağlayıcı çalışmalar yapmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay ve eğitim toplantıları düzenlemek ve bu gibi faaliyetlere katılmak.

d) Konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler ve projeler yürütmek.

e) Türk ve Dünya mutfakları konusunda görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapmak.

f) Türk ve Dünya mutfakları kapsamında yer alan yemeklerin reçetelerini oluşturmak, bu yemeklerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda çalışmalar yapmak.

g) Türk ve Dünya mutfakları kapsamında yer alan konularda Türk ve yabancı kişi ve kurumlarla işbirlikleri yapılarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikaya dayalı eğitim programları hazırlayıp uygulamak.

ğ) Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili disiplinler arası ilişkileri düzenlemek, tıbbi aromatik bitkilerin mutfak sanatına ve sağlığa katkılarını araştırmak.

h) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanlarından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin bitmesiyle yardımcılarının da görev süresi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

e) Her yıl sonunda, Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağlamak.

g) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi ile toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir ve süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört defa ve en geç üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazılı olarak bildirilir. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın, tanıtım ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek.

c) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık, yayın ve işbirliği konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak.

d) Eğitim programları sonunda katılanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili birimleri ve çalışma gruplarını oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

g) Merkezin yönetimi ile ilgili diğer kararları almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü yürütür.