16 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31456

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/9/2018 tarihli ve 30544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az üç yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Üçüncü yarıyıl sonunda mezun olmak isteyen öğrencilerin kayıtlı olduğu programın öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlaması, tezde en az bir dönem süre geçirmesi ve toplamda 120 AKTS kredinin sağlanması durumunda mezuniyetleri yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için de yüksek lisans tezi 60 AKTS olarak kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2018

30544