16 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31456

YÖNETMELİK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KIRSAL KALKINMA

VE SOSYAL ORMANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kırsal Kalkınma ve Sosyal Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kırsal Kalkınma ve Sosyal Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kırsal Kalkınma ve Sosyal Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ç) SEM: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkenin genel kalkınma hedefleri ve kalkınma planlarını dikkate alarak, kırsal kalkınma çalışmalarına yön verecek temel politikaların belirlenmesine yönelik çalışmalara katkı vermek.

b) Orman köylerinin kalkınma önceliklerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapmak.

c) Sosyal ormancılık uygulama modellerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak.

ç) İlgili mevzuat çerçevesinde, örnek kırsal kalkınma ve sosyal ormancılık plan ve projeleri hazırlamak ve uygulamak, gerektiğinde bu uygulamaları kamu ya da sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapmak.

d) Kırsal üretim sisteminin belirlenmesine ve tanımlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

e) Tarımsal ormancılık (Agroforestry) üretim tekniğinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak ve bunları demonstrasyon mahiyetindeki örnek uygulamalar ile kırsal yerleşim birimlerinde yaygınlaştırması için çalışmalar yapmak.

f) Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin kırsal kalkınma politikalarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapmak.

g) Ülkede kırsal kalkınma ve sosyal ormancılık konularında faaliyet gösteren kişi ve kurumlar ile karşılıklı haberleşme ve bilgi ağı kurmak.

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde, yerli ve yabancı kamu ve özel kuruluşların araştırma, inceleme, bilimsel görüş, iş değerlendirmesi ve organizasyonu, bilirkişilik hizmetleri, çeşitli plan, proje ve benzeri taleplerini karşılamak.

h) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak.

ı) Kırsal kalkınma ve sosyal ormancılık alanında SEM ile uzman personel yetiştirmek için kısa ve uzun süreli seminer ve kurslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

i) İlgili mevzuat çerçevesinde kırsal kalkınma ve sosyal ormancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlarla üyelik dâhil iş birliğinde bulunmak.

j) Araştırma, uygulama ve yayın yapmak.

k) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer araştırma merkezleri ile bilimsel ve teknik bilgi değişimini sağlamak.

l) Merkezin amaçlarına ilgili mevzuata uygun diğer çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görev süresi dolmadan görevinden ayrılması durumunda, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere kadrolu öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendirdiği müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün, altı aydan uzun süreli Üniversite dışında görevlendirilmesi durumunda, Rektör tarafından yerine aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin amaçları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla iletişim kurmak ve birlikte çalışmalar yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre sunmak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Merkez adına taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, sözleşmeler ve protokoller yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün önereceği Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişiyle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini, stratejik hedeflerini, öncelikli çalışma konularını planlamak ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, uygun başvuruları inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak.

ç) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.