16 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31456

YÖNETMELİK

Türk Standardları Enstitüsünden:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TAŞINIR VE TAŞINMAZLARININ

İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2008 tarihli ve 27065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin  birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “tasdik edilmiş imza sirkülerini veya” ibaresi “tasdikli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Standardları Enstitüsü Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2008

27065