15 Nisan 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31455

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/39)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/15)

MADDE 1 – 3/10/2016 tarihli ve 29846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Devam eden işlerde süre uzatımı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen işletmelerden Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle hayvan temininde yaşanan güçlükler sonucu belirlenmiş kapasitelerinin altına düşmüş olanlar kapasitelerine ulaşmalarına ve eksiklerini gidermelerine imkân sağlamak üzere bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat etmeleri halinde, ilave taahhütname vermeleri kaydıyla 12 nci madde hükümlerince belirlenen taahhüt süreleri 7 yıla çıkarılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/10/2016

29846

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/12/2016

29905

2-

13/9/2017

30179