13 Nisan 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31453

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 4/9/2005 tarihli ve 25926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tek Ders Sınavı: Mezuniyet için genel sınava girme koşulunu yerine getirmiş oldukları halde, eğitim öğretim planında yer alan staj dersini ilgili dönemlerinde ders kaydında seçmiş olmak kaydıyla staj hariç tek dersi kalan öğrenciler dilekçeyle başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla akademik takvimde belirtilmiş olan tarihte tek ders sınavına girerler. Yaz okulunda devam şartını yerine getiren ancak başarısız olup mezuniyeti için tek dersi kalan öğrenci tek ders sınav hakkından faydalanabilir. Dönem içi çalışmaları ve dönem sonu/yılsonu sınavı uygulamalı olarak yapılan derslerden Akademik Birimlerce ders planlarında tek ders sınavına girilemeyeceği açıkça belirtilen dersler için tek ders sınavı yapılmaz. Genel akademik ortalaması 3.00 veya üzerinde olanlar ilgili dersten TB harf notu ile başarılı sayılır. Ancak yukarıda belirtilen ve tek ders sınavı yapılmayacak dersler için bu kural geçerli değildir. Bu haktan faydalanmak istemeyerek not yükseltmek amacıyla tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler yine dilekçeyle başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girerler. Ancak not yükseltmek amacıyla tek ders sınavına giren öğrencinin tek ders sınavından aldığı not geçerli olur ve sınavda başarısız olması durumunda TB notu ile başarılı olma hakkını kaybeder. Tek ders sınavlarında ara sınav notuna bakılmaz, en az CC notu almak başarılı olmak için yeterlidir.”

“i) Sınırsız sınav 20 nci maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan kapsam ve koşullarda verilen sınav hakkıdır. Sınırsız sınav hakları derslerin açıldığı yarıyıl genel sınav dönemlerinde kullanılır. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler ders kaydı yaptırmazlar ve sınav hakkı dışında öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (c) bendine göre hesaplanan sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Bu sınavlarda ara sınav notuna bakılmaz, başarılı olmak için en az CC notu almak gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.