13 Nisan 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31453

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı Başkanı: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi anabilim dalı başkanlarını,

b) Bölüm Başkanı: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bölüm başkanlarını,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Dekan: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Fakülte: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

e) Fakülte Yönetim Kurulu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

f) Hastane Müdürü (İdari Müdür): Merkezin Hastane Müdürünü,

g) Klinik Sorumlusu: Merkezin klinik sorumlusu öğretim üyesini,

ğ) Merkez: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

h) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ı) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

i)  Senato: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,

j) Sorumlu Hemşire (Başhemşire): Merkezin Sorumlu Hemşiresini,

k) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,

l) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim imkânlarını sağlayarak, ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak onların kendilerini geliştirmelerine ve bilime katkılarını sağlamak.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

d) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak; eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

f) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak yerel ve genel ameliyathanelerle hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve bu konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sahada hizmet sunan toplum ağız ve diş sağlığı birimi oluşturmak ve Rektörlüğün bilgisi dâhilinde bu birime saha çalışmalarında destek verebilecek kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işbirliği yapmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, sertifika ve eğitim programları düzenlemek, kurslar, kongreler gibi benzeri hizmetleri vermek ve bilimsel mütalaada bulunmak.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) Rektörlüğün Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Fakültenin devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce Rektör tarafından görevden alınabilir.

(3) Müdür, görevlerin yerine getirilmesinde Dekana karşı sorumludur.

(4) Dekan ve Müdürün önerisi üzerine fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevinin sona ermesi halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre Merkezin hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanın bilgisi dâhilinde yardımcılarından birini vekil bırakabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyaçlarının tespiti, temini için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek, döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışmaları yapmak.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Bütçe ve idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkez bünyesindeki gerekli bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek.

d) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Dekan, Müdür ve beş öğretim üyesi olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Öğretim üyeleri, Müdürün önerisi ile Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Dekanın Müdür olarak görevlendirilmesi halinde Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü (İdari Müdür), olmadığı durumlarda Fakülte Sekreteri yapar.

(3) Yönetim Kurulu, Rektörün veya yetki verdiği Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin personel ve diğer kaynaklarını inceleyerek Merkezin plan ve programları hakkında Dekanlığa sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Müdür ve Fakülte anabilim dalı başkanlarından oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü (İdari Müdür) yapar. Danışma Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü (İdari Müdür) olmadığı durumlarda Fakülte Sekreteri yapar.

(3) Danışma Kurulu; Fakültenin öğretim üyelerinden gelen görüş, öneri ve eleştirileri değerlendirir. Merkezin amaçlarına uygun, hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve öneriler hakkında prensip kararları alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü (İdari Müdür)

MADDE 13 – (1) Hastane Müdürü (İdari Müdür); ilgili mevzuat hükümlerine göre dört yıllık lisans mezunları arasından en az on yıllık Devlet memurluğu tecrübesi olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde en az beş yıl deneyimi olan adaylar arasından Dekan önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürünün (İdari Müdür) görev ve sorumlulukları Müdürün görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olup Hastane Müdürü (İdari Müdür), Merkezin yönetim organları tarafından belirlenen usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Klinik Sorumlusu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu görevlendirmesi, ilgili anabilim/bilim dalının öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı/bölüm akademik kurul kararı ve Dekanlık görevlendirmesi ile haftalık/aylık periyotlar için veya belirli bir süre için düzenlenerek yapılır.

(2) Klinik Sorumlusu, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak anabilim dalı/bölüm başkanı/Dekan ve Müdüre karşı sorumludur.

(3) Klinik Sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca altyapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından sorumludur.

(4) Klinik Sorumlusu, klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin, bunun dışındaki personelin bu Yönetmeliğe göre çalışmalarından ve diğer ilgili bütün mevzuat hükümlerine göre hizmet üretmelerinden sorumludur.

Sorumlu Hemşire (Başhemşire) ve görevleri

MADDE 15 – (1) Sorumlu Hemşire (Başhemşire); Fakültede görev yapan, lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve en az on yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Müdürün önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, Sorumlu Hemşire (Başhemşire) sorumluluğunda olup hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkezin yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Sorumlu Hemşire (Başhemşire), Müdüre karşı sorumludur.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 16 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar Müdüre karşı sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.