12 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31452

YÖNETMELİK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve Üniversite-sanayi iş birliğini temin etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, teknoloji, Üniversite-sanayi iş birliği gibi konularda bilgi sahibi kılınmasını sağlamak.

b) Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetleri sunulmasını sağlamak.

c) Üniversite-sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesini ve sanayinin sorun ve ihtiyaçlarına Üniversiteden çözümler üretilmesini sağlamak.

ç) Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerini desteklemek.

d) Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyenler ve Üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaları desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür,  çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitedeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil olarak bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Göreve vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde bunu Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin her yıla ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyesi, araştırma görevlisi, uzman ve öğretim görevlilerinden Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç üye, Müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Altı aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıl içinde faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

b) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.

c) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 12/10/2016 tarihli ve 29855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.