12 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31452

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ AKILLI FABRİKA SİSTEMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akıllı Fabrika Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akıllı Fabrika Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri: Merkezin çalışma birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akıllı Fabrika Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, akıllı fabrika, yapay zeka ve nesnelerin interneti ve benzeri araştırmaları ile ilgili olarak Üniversite öncülüğünde Üniversite dahilindeki farklı fakülte ve birimler ile ulusal ve uluslararası endüstri kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları iş birliğine dayalı ulusal ve uluslararası disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirmek üzere, fiziksel ve bilimsel ortam oluşturmak, akıllı fabrikalar ve Endüstri 4.0 alanında ulusal ve uluslararası nitelikli araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek, oluşturduğu bilgi birikimi ve teknolojileri, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak ve rekabetçi gücünü artıracak biçimde yazılım ürünlerine dönüştürmek ve üniversite-sanayi iş birliği ve koordinasyonu çerçevesinde kamu, sanayi ve toplum tabanlı dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 projelerine çözüm getirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)                Nesnelerin interneti, haberleşme sistemleri, akıllı üretim, yapay zekâ ve veri bilimi ile ilgili alanlarda uluslararası ve ulusal araştırma ve uygulama projeleri ve etkinlikleri gerçekleştirmek, Merkez ile ilişkilendirilebilecek alt alanlar olan haberleşme sistemleri, 3B prototipleme, otomasyon, nesnelerin interneti, yazılım ve donanım geliştirme, yapay zeka makine öğrenmesi, bilgisayarlı görü, derin öğrenme ve benzeri alanlarda kuramsal ve uygulamalı araştırma projeleri gerçekleştirmek.

b) Uluslararası ve ulusal projelerden elde edilen fon destekleri aracılığıyla güçlü bir bilişim altyapısı sunarak, yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama olanağı sağlayan bir referans merkezi olarak işlev görmek.

c) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim, kamu, sanayi ve bilimsel kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

ç) Üniversitenin altyapısını geliştirmek, katılımcı paydaşların çabalarından ve uzmanlığından yararlanmak, Üniversitedeki araştırmacıların akıllı fabrika entegrasyonları ve ar-ge çalışmalarında kendi aralarında ve sanayideki araştırmacılar ile iş birliğini artırmak için disiplinler arası ve çok disiplinli araştırmaları teşvik etmek.

d) Farklı alanlarda çalışma yapan sanayi kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum kuruluşları ile iş birliği yaparak gerekli haberleşme, otomasyon ve yapay zekâ teknolojileri ile akıllı fabrika uyumlandırma süreci konusunda iş birliği yapmak.

e) Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek, ileri teknolojik bilgilerin endüstriye ve uygulamaya yayılımını hızlandırmak ve sektörün geliştirilmesi için sonucu belirgin ekonomik ve/veya sosyal yarar sağlama potansiyeli olan projeleri teşvik etmek ve bu şekilde umut verici teknolojilerin hızlı gelişimini ve ticarileşmesini sağlayarak genç bilim insanları için iş imkânları oluşturmak ve ekonomik kalkınmaya destek olmak.

f) Merkez ile bu alanda dünya standardında bilim insanları ve akademisyenler yetiştirmek için yeni çalışma programları oluşturarak lisans/lisansüstü öğrencilere, doktora sonrası araştırmacılara ve teknisyenlere katkıda bulunmak.

g) İlgili özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

ğ) Kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, özel uzmanlık kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

h) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda halkın eğitilmesini sağlamak, kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak ve bilimsel yayın yapmak.

ı) Kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun şekilde Rektör ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere akıllı fabrika ve Endüstri 4.0 ile ilgili alanlarda çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini ve tüm etkinliklerin gözetim ve denetimini sağlamak.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Her yılın sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektöre sunmak.

d) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil olmak üzere yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler, haberleşme, yapay zekâ, yazılım, donanım geliştirme, anten tasarımı, 3B prototipleme gibi Merkez ile ilişkilendirilebilecek ilgili alanlarda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört defa olağan olarak ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü şekilde salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Ardışık iki veya birbirini takip eden iki yıl içerisinde toplam dört olağan Yönetim Kurulu toplantısına haklı mazereti olmaksızın katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliğine Müdürün önerisiyle Rektör tarafından son verilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Merkezin yönetimi ile ilgili Müdür ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin gündeme getirdiği konuları karara bağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma birimleri oluşturulmasına karar vermek ve çalışma birimlerinin görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemek.

f) Yıl sonunda ve istenildiği takdirde diğer zamanlarda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre sunulmak üzere rapor hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulur.

(2) Danışma Kurulu; Üniversitede görevli öğretim elemanlarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarından veya sivil toplum temsilcilerinden Merkez ile ilişkilendirilebilecek konularda bilgi, deneyim ve eser sahibi kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Danışma Kuruluna en kıdemli üye başkanlık eder.

(4) Danışma Kurulunun aldığı kararlar Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir; ancak bu kararlara Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında her yılın sonunda Rektöre sunulacak raporda yer verilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülmesi açısından ihtiyaç duyacağı her türlü imkanın geliştirilmesi amacıyla özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinin sağlanmasında aracı olmak.

b) Ulusal ve uluslararası platformlarda Merkezin faaliyetlerinin tanıtılmasını sağlamak ve etkinliğinin güçlendirilmesine katkı yapmak.

Çalışma birimleri

MADDE 14 – (1) Çalışma birimleri; bir başkan ve çalışma biriminin ilgi ve faaliyet alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan sayıda uzman ve öğrenciden oluşur. Çalışma birimi başkanları, Merkez ile ilişkilendirilebilecek alanlardaki çalışmalarıyla tanınan veya bu alanda çalışmak isteyen öğretim elemanları arasından Müdür tarafından seçilir. Çalışma birimlerinin faaliyet alanlarıyla ilgili görevlendirilecek uzman ve öğrenciler ise çalışma birimi başkanları tarafından belirlenir. Çalışma birimleri akıllı fabrika entegrasyon sürecini sağlayacak, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, bilgisayarlı görü, veri analitiği, nesnelerin interneti, 3B prototipleme, donanım tasarımı, otomasyon gibi farklı uygulama sahalarıyla birlikte eğitim-öğretim ve sanayi iş birliğine dönük alanlarda oluşturulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.