12 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31452

YÖNETMELİK

İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TÖMERKENT): İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,             

e) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, Türkçe dilinin ve Türk kültürünün tanıtım faaliyetlerine destek olmak.

b) Dil öğretimi konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürüterek, programlar hazırlamak.

c) Gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile dil öğretimi konusunda ortak projeler geliştirmek, araştırma, geliştirme, uygulama faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek.

d) Dil eğitim-öğretimi konusunda akademik çalışma ve toplantılar düzenlemek.

e) Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılarak tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

f) Merkez bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların çıktılarını yayın ve basıma dönüştürmek ve dağıtımını sağlamak.

g) Dil eğitim-öğretimi konusundaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, bu minvalde gerçekleşen toplantı, çalıştay, seminer, konferans, kongre ve benzeri etkinliklere katılmak.

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.         

h) Yurtdışında yaşayan/yaşamış vatandaşlara ve onların çocuklarına, Türkçeyi öğretmek.

ı) Sonradan Türk vatandaşlığına hak kazanmış ve/veya Türkiye’de ikamet izni almış yabancı uyruklulara Türkçeyi öğretmek.

i) Yurt dışında yaşayan/yaşamış Türk vatandaşlarına ve/veya yabancı uyruklulara Türk kültürünü tanıtmak ve öğretmek.

j) İlgili mevzuat çerçevesinde, çeşitli dillerde çeviriler yaparak, kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlara hizmet vermek.

k) İlgili mevzuat çerçevesinde, kurum ve özel kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek.

l) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe ve yabancı dil öğretim kursları açmak ve kursların sonunda başarılı olanlara sertifika vermek.

m) TÖMERKENT’te Türkçe öğrenen ve Türk kültürüne adapte olması beklenen bireylere, kültürel uyum için çeşitli etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir, süresinden önce görevi sona erdirilebilir.

(2) Müdür; Merkezin temsil edilmesinden, öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetleri ve sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görev süresi bitmeden görevinden ayrılması durumunda yeni bir Müdür üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(4) Müdür gerekli görmesi halinde, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdürün görev süresi boyunca Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Rektör tarafından, Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcıları Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olur.

(5) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna katılmak ve bu Kurulda alınan kararları uygulamak.

b) TÖMERKENT'in merkez ve şubelerindeki işler ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

c) TÖMERKENT'in araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan ihtiyaçlarını ve bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmek.

ç) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında rapor hazırlamak, hazırladığı raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam 5 kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da kesintisiz altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Merkezin Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

(3) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile yılda en az iki kere toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili karar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezi ilgilendiren düzenleyici işlemleri hazırlamak.

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

ç) Merkezde öğretilen dillerin kurslarının türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak öğretim görevlilerinin seçimi, bu öğretim görevlisinin eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konulara ilişkin esasları belirlemek.

d) Merkezde görev yapacak aday öğretim elemanlarının yetiştirilmesine ilişkin ilkeleri belirlemek.

e) Merkezde görev yapan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek.

f) Merkezde eğitim, araştırma ve yayım çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlüklerini oluşturmak.

g) TÖMERKENT şubelerinde uygulanacak ücretlere ilişkin Rektöre önerilerde bulunmak.

ğ) Yeni şubeler açılması, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda Rektöre önerilerde bulunmak.

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubeler oluşturulmasına ve işleyişine ilişkin esasları belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

ı) Yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 9 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 10 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.