12 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31452

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Öğrenciler, ara sınav, yılsonu sınav notlarına veya yarıyıl sonu harf notlarına maddi hata sebebi ile notların açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde bölüm başkanlığına, bölümü bulunmayan fakültelerde fakülte dekanlığına başvurmak sureti ile itiraz edebilirler. Belirtilen süre sona erdikten sonra maddi hata itiraz başvurusunda bulunulamaz.

(2) Bölüm başkanı/dekan harf notlarında maddi hata tespit ederse, itiraz tarihinden itibaren 7 gün içerisinde öğrencinin notunu düzeltir ve düzeltilmiş notu Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirir. Belirtilen sürelerden sonra öğretim elemanınca kendiliğinden tespit edilen hataların düzeltilmesi, ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Mezuniyete hak kazanan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ve mezuniyet sıralamalarına ilişkin hususlar bu amaçla hazırlanan bir yönergeyle düzenlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2017

30098

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/8/2017

30146

2-

2/10/2018

30553

3-

13/3/2020

31067

4-

12/7/2020

31183

5-

15/12/2020

31335