12 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31452

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ÜLKELERİ VE

TÜRK CUMHURİYETLERİ EKONOMİK VE SOSYAL UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2020 tarihli ve 31097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.