12 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31452

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2016 tarihli ve 29819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(l) Üniversitenin lisansüstü programlarına; Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış olmak, öğrenim gördüğü programdaki not ortalaması 100 üzerinden en az 80 ya da 4 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri bir puana sahip olmak ve ilgili lisansüstü programa başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrenci, bir yarıyıl için azami ders yükünü tamamlamış olsa dahi öncelikle başarısız olduğu derse kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak, zorunlu ders olmamak koşuluyla ders kaydı süresi içinde; ders alma döneminin dördüncü yarıyılına başlamak üzere olması, dersin açılmaması, dersin kaldırılması ve benzeri hallerde danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenci başarısız olduğu müfredat dersinin yerine başka bir alternatif dersi alabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/9/2016

29819

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/6/2018

30455

2-

20/9/2018

                   30541 (Mükerrer)

3-

10/11/2019

30944

4-

15/2/2021

31396