11 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31451

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TABİAT TURİZMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesi Tabiat Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi Tabiat Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Tabiat Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Kastamonu ili ve çevresinde tabiat turizmine elverişli yerlere ilişkin araştırmalar yapmak, tabiat turizmi uygulamalarına imkân sağlamak, tabiat turizmi ihtisaslaşma alanına katkı sağlamak, bu alanda nitelikli insan gücü yetiştirmek, mevcut kapasitenin artırılmasına katkı yapmak ve bu konuda planlanan projelerin gerçekleşmesine yardımcı olmak,  Kastamonu’nun sahip olduğu tabiat turizmi potansiyelini tespit etmek ve tanıtmak, şehrin barındırdığı doğal güzellikleri ziyaretçilere sunmak, ulusal ve uluslararası boyutta konuyla ilgili, ilgili mevzuat kapsamında iş birlikleri geliştirmek, bölgeye olan tabiat turizmi talebini artırmak, bölge ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunmak ve tabiat turizmi konusunda ziyaretçilerin ve yerel halkın duyarlılığına olumlu etkide bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin İhtisaslaşma konularından biri olan tabiat turizmi alanında yapılacak çalışmaların etkinliğini artırmak.

b) Tabiat turizmi alanlarına ilişkin araştırma, geliştirme ve tasarım projelerinin çağdaş ve nitelikli düzeyde gerçekleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tabiat turizmi projelerinin tasarım ve uygulama aşamalarında koordinatörlük yapmak, danışmanlık hizmeti vermek; ulusal ve uluslararası bağlamda turizm olaylarında örgütlenme, olanak yaratma, uygulama konularında girişimde bulunmak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında tabiat turizminin kuramsal ve uygulamaya ilişkin alanlarında aktif her düzeyde araştırmacılar ve öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim programları, bilimsel-sanatsal projeler, konferanslar, konserler, kurslar, çalıştaylar, söyleşiler, seminerler, dinletiler, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, festivaller, bienaller, sergiler, yaz ve kış okulları, bilimsel-sanatsal proje yarışmaları gibi etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklerde, çalışmalara ilişkin belge, sertifika vermek ve etkinliklerle ilgili yayınlar oluşturmak ve Merkezin gereksinim duyduğu alanlarda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında araştırmacılara, projelerini gerçekleştirme ve diğer çalışma ve sunum olanaklarını sağlamak, bu olanakların oluşturulması için gerekli girişimlerde bulunmak; bu amaç doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak.

e) Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerin araştırma projelerinin çağdaş düzeyde uygulanmasına olanak sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

g) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olanaklarını artırma ve geliştirme konularında çalışmalar yürütmek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında tabiat turizmi ile bölgesel kalkınma, ulusal kalkınma ve gerçekleştirilecek iş birlikleri ile uluslararası kalkınma sağlamak.

h) Nitelikli eğitim sunmayı ve böylece katma değerli işlerde çalışacak kalifiye insan sayısını çoğaltmak, bu bağlamda farkındalık oluşturarak sertifikalı çalışan sayısını artırmak.

ı) Üniversitenin kendi kaynaklarının yetkinliğini artırmak.

i) Bölgeye ilgili sektörden yatırımcıların çekilmesine yardımcı olmak, ilin ve bölgenin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak.

j) Kastamonu ili ve ilçelerinin sahip olduğu tabiat turizmi potansiyelini araştırmak, bu alanda planlanan projelere bilimsel, ekonomik ve diğer uygulamalar açısından katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu.

b) Danışma Kurulu.

c) Müdür.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin genel çalışmaları esas alınarak, Üniversitede görev yapan, Merkezde yürütülen faaliyetler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, Müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

ç) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek.

d) Yönetim Kurulunun karara bağladığı çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

f) Merkezin yıllık etkinlik raporunu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi ile birlikte toplam 5 üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, her dönem en az bir defa olmak üzere Müdürün gerekli gördüğü durumlarda toplanır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarası ile yazılır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Yönetim Kurulu karar alırken, Danışma Kurulundan gelen görüş, öneri ve tespitleri de değerlendirir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Merkez çalışmaları ile ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki projeleri değerlendirmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde amaç ve görevlerine uygun proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek.

d) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.

e) Müdürün veya üyelerin önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda bilgi ve deneyimi olan öğretim elemanlarından ve en fazla 5 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü ekipman ve demirbaşlar Merkez kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.