11 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31451

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Orman ürünlerinin yetiştirilmesi, mamul ve yarı mamullere dönüştürülmesi işlemlerini mevcut kullanım imkanlarını sürdürülebilir yönetim anlayışı geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak ve yeni kullanım alanlarına yönelik araştırmalarda bulunmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ekonomik değeri mevcut olan odun ve odun dışı orman ürünlerinin öncelikli olarak Kastamonu ve civarındaki işletmeler olmak üzere Ülkemiz orman ürünleri işleyen işletmeleri ile bilimsel esasa dayanan çalışmalar planlamak ve yürütmek suretiyle Üniversite ile sanayii kuruluşları arasında iş birliğine fayda sağlamak.

c) Orman alanlarından mevcut faydalanma olanakları dışında yenilikçi uygulamalarla farklı orman ürünleri ve yan ürünlerinin üretimine yönelik araştırmalarda bulunmak.

ç) Yükseköğretim Kurulunun Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında Tabiat Turizmi ve Ormancılık alanında ihtisaslaşan Üniversitenin misyon farklılaşmasında yapılacak projeleri desteklemek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

d) Merkezin faaliyet alanları içerisinde sayılan alanlarda mesleki eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programına doğrudan katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Odun hammaddesinin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri, değerlendirme olanakları, çeşitli etkenlerden korunması ve dayanıklılığının arttırılmasını sağlamak.

b) Odun ve odun dışı orman ürünleriyle ilgili uygulamaya yönelik teorik, deneysel çalışmalar ve projeleri üretmek ve yapmak.

c) Çeşitli doğa olaylarının ormancılık uygulamaları ve orman ürünleri üretimi ve yaban hayatına olan etkisini belirlemek üzerine çalışmalar yapmak.

ç) Yeni ürünler geliştirmek ve bu ürünlerin farklı özelliklerine yönelik testleri gerçekleştirmek ve rapor oluşturmak.

d) Katma değeri yüksek orman ürünleri üretimi amaçlı veya farklı fonksiyonlar için ormancılık uygulama projeleri üretmek ve uygulamak.

e) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı ve Üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yaptığı iş birlikleri kapsamında ormancılık ve orman ürünleri alanında projeleri üretmek, geliştirmek ve gerçekleştirmek, ihtiyaç duyduğu araştırmaları planlamak, yürütmek, rapor hazırlamak ve bu araştırmaların sonuçlarının ulusal ve uluslararası kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek.

g) Bölge tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, yarışmalar düzenlemek, sergiler açmak, bülten, kitap ve dergi çıkarmak.

ğ) Merkezin amaçları ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

h) Üniversitece, Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Merkezin çalışma alanları ile ilgili bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdür, görev başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini Rektörün onayı ile vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını Merkezin amaçları doğrultusunda uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

e) İlgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

g) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün önereceği iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre için Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi, Müdürün görev süresinin bitmesiyle sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdür yardımcılarının görevi

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili konularda Müdüre yardım etmek.

b) Müdürün bulunmadığı durumlarda kendisine vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve Merkezin amaçlarına göre merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek, karara bağlamak.

c) Mevcut imkânlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda karar almak.

ç) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu değerlendirmek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

e) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve Rektörün onayına sunmak, gerekli hallerde değiştirilmesi için teklifte bulunmak.

f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisiyle, orman ürünleri konusunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen on beş kişiden oluşur. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bölgedeki sanayi kuruluşları yanında, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü ekipman ve demirbaşlar Merkez kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.