11 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31451

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ BEYİN ARAŞTIRMALARI VE

SİNİRBİLİMİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sinir sisteminin evrim-gelişim-plastisite süreçlerini, işleyişini, bozunum ve onarımın moleküler ve hücresel mekanizmalarını tıp, fen bilimleri, mühendislik ve davranış bilimleri disiplinleri gözüyle incelemek, tanı ve tedaviye yönelik biyohedefler tanımlamak, in vitro, in vivo ve in siliko yöntemler aracılığı ile sistem/hastalık benzetim modelleri geliştirmek ve nöro-biyo-psiko-sosyal işlevselliğe katkıda bulunabilecek interdisipliner ve multidisipliner bir eğitim/araştırma/uygulama platformu oluşturmak.

b) Toplumdaki beyin/sinir sistemi bilgi ve bilincini geliştirmek ve bu konuda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında akademi, kamu, sivil toplum kuruluşları ile endüstrinin iletişim ve iş birliğini sağlamak ve yararlanmak.

c) Sinir sisteminin ve beynin moleküler düzeyden tümleşik düzeye temel yapısal, işlevsel ve davranışsal özellikleri ile nöroplastisitenin tüm dinamiklerini daha iyi anlayarak bu bilgiyi; sağlık, bilişim ve eğitim alanlarına uygulamak.

ç) Sinir sistemi ile ilişkili toplumda en sık görülen ve nadir görülen hastalıkları her yönüyle değerlendirerek, hastaların biyopsikososyal işlevselliklerini artırmak ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli her türlü koruyucu tıp, tanı, tedavi ve rehabilitasyon seçeneklerini interdisipliner ve multidisipliner bir anlayışla tartışıp çözüme odaklı projeler geliştirmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sinirbilimleri alanında temel bilimsel araştırmaya dayalı ve ulusal imkanlarla yüksek katma değere sahip translasyonel projeler üretilmesini özendirmek, desteklemek ve bu alanda bilim/üniversite-endüstri iş birliğini en üst düzeye çıkartarak patent hedefli, yenilikçi ilaç ve tıbbi cihaz çalışmaları gerçekleştirmek.

e) Nöroteknoloji, yapay zeka, makine öğrenmesi, nöromorfik çipler, insan-bilgisayar-makina etkileşimi alanlarında araştırma ve geliştirme yapmak.

f) Daha nitelikli ve anlamlı birey ve toplum yaşamı için beynin daha iyi tanımlanması, beyin araştırmalarının desteklenmesi ve bu amaçla nöroetik, nörofelsefe, nöroeğitim, nöroekonomi gibi alanlarda akademik ve toplumsal iletişimi ve farkındalığı artıracak projeler geliştirmek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası program ve projeler geliştirerek bu konularda uzmanlaşmış merkezlerle sürdürülebilir bilimsel ve akademik ortaklıklar oluşturabilmek ve kurulan bu ağlardan gerek yetişmekte olan gerekse yetkin genç sinirbilimcilerin üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak.

ğ) Mezuniyet sonrası eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunarak nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası eğitim programları, seminerler, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek.

ı) Dergi, kitap ve benzeri elektronik ve basılı yayın faaliyetlerinde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin amaçları kapsamında uluslararası standartlarda bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve katma değeri yüksek, son teknoloji ürünü tıbbi cihazların ve yenilikçi ürünlerin üretimi konusunda bilim/üniversite-endüstri iş birliğini sağlamak üzere girişimlerde bulunmak.

b) Sinirbilimleri alanında çalışan yerli ve yabancı diğer üniversiteler, araştırma enstitüleri ve merkezler ile Merkezin amaçlarına yönelik faaliyette bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak yetişmekte olan ve yetkin genç sinirbilimcilerin belirli sürelerle eğitim ve araştırma faaliyeti için bu merkezlere gönderilmesine ya da kabul edilmesine aracılık etmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve dışında sinirbilimleriyle ilgili olarak yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, bu etkinlikleri desteklemek ve bu konuda ulusal veya uluslararası düzeyde kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyetlerine ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

d) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversitenin imkânlarının tanıtımını yapmak.

e) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.

f) Merkezin amaçlarına uygun olarak Rektörlükçe verilen görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilim dallarından herhangi birinde uzmanlaşmış, bu konuda akademik ve idari tecrübeye sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kuruluna üye görevlendirmesi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

f) Merkezin çalışma birimleri arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak.

g) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini bu Yönetmeliğe, ilgili mevzuata ve etik ve bilimsel kurallara göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

ğ) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılıp yapılmadığını denetlemek.

h) Gerektiğinde Merkezin amaçları doğrultusunda yeni çalışma birimleri oluşturulması ve çalışma ve araştırma programları yapılmasını Yönetim Kuruluna önermek.

ı) İlgili mevzuat kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önerisi ile Üniversitede sinirbilimleri alanında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Müdür, ihtiyaç duyulduğunda Merkezde çalışan diğer personeli, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

(2) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Müdür ihtiyaç duyulduğunda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Toplantıya Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı başkanlık eder. Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylama sonucunun eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programlarını yapmak.

b) Merkezde yürütülecek araştırmaları belirlemek.

c) Merkez dışından önerilen araştırma projelerini değerlendirerek kabul ya da reddetmek.

ç) Müdürün önerisi ile gerektiğinde Merkezin amaçları doğrultusunda yeni çalışma birimleri oluşturarak çalışma ve araştırma programlarını yapmak.

d) Merkezde yürütülen araştırma faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe, ilgili mevzuata, etik ve bilimsel kurallara uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararlar ve önlemler konusunda önerileri tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına tavsiye niteliğinde görüş ve öneriyle katkıda bulunan bir organdır.

(2) Danışma Kurulu; istekleri halinde, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunmuş Türk ve yabancı bilim insanları, öğretim üyeleri, ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda faaliyetlerde bulunmuş olan kişiler arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen fazla on üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu her yıl en az bir kez Müdür tarafından tespit edilecek tarihte ve Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 13 – (1) Çalışma birimleri; farklı bilim dallarındaki öğretim elemanlarının Merkezin amaçlarına uygun olarak iş birliği ve eşgüdüm içinde uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmasını sağlamak için, uzmanlık isteyen konularda oluşturulur.

(2) Bir çalışma biriminin kurulmasına Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Çalışma birimlerinin görev süresi Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Çalışma birimlerinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkezde görevlendirilen personel faaliyet gösterir; bunların dışında Üniversitede çalışan veya geçici görevlendirmeyle Üniversiteye gelen idari ve akademik personel de Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilebilir.

Çalışma birimlerinin görevleri

MADDE 14 – (1) Çalışma birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda bu Yönetmelik, ilgili mevzuat, Yönetim Kurulu kararları ve Müdürün talimatları çerçevesinde kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahasında faaliyette bulunmak.

b) Kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahasındaki faaliyetleri etik ve bilimsel kurallar çerçevesinde daha iyi ve verimli hale getirmek.

c) Diğer çalışma birimleri ile koordinasyon içerisinde faaliyet göstermek.

ç) Kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahası ile ilgili bilimsel ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası toplantılara, ders ve seminerlere katılmak, ders ve seminerler vermek, bireysel ve toplumsal eğitim çalışmalarına katılmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.