11 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31451

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye Araştırmaları ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Türkiye araştırmaları: On dokuzuncu ve yirminci yüzyıllardaki Türkiye tarihi ve coğrafyası, Türkçe edebiyat ve Türk kültürü alanlarında yapılacak olan akademik ve yarı-akademik faaliyetler bütününü,

f) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye araştırmaları başlığı altında halihazırda farklı fakülteler, enstitüler ve bölümlerde birbirinden kopuk bir biçimde yürütülen modern Türkiye tarihi, yeni Türk edebiyatı ve kültürel çalışmalar disiplinlerini birbirine yaklaştırmak, bu alanlarda disiplinlerarası çalışmaların yapılmasına imkan vermek.

b) Türkiye Cumhuriyetini doğuran milli mücadelenin yüzüncü yıldönümünde onun siyasi, askeri, toplumsal, ideolojik boyutlarını ortaya koyan çalışmalar yapmak, konu ile ilgili bilimsel yayınlar çıkarmak, ilmi toplantılar düzenlemek, sadece akademi ile sınırlı kalmayarak toplumun geniş kesimlerinde bu konularda bir bilinç ve farkındalık yaratacak etkinlikler düzenlemek, konu ile ilgili bilimsel yayınların, toplantıların, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımını teşvik etmek ve bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası iş birlikleri tesis etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon görevini yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yakın dönem Türkiye tarihi, yeni Türk edebiyatı ve kültürel çalışmalarla ilgili konuları çok boyutlu, bilimsel ve düşünsel şekilde ele almak, Üniversitede yapılmakta olan ve yapılacak akademik çalışmalarla bu konudaki bilgi birikimini desteklemek.

b) Yakın dönem Türkiye tarihi, yeni Türk edebiyatı ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda toplumsal bilinci ve farkındalığı arttırmak, konuyla ilgili uygulamaları ve gelişmeleri izlemek, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlamak.

c) Üniversitedeki mevcut ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yakın dönem Türkiye çalışmaları ile ilgili programlar ve dersler açılmasını teşvik etmek.

ç) Yakın dönem Türkiye tarihi, yeni Türk edebiyatı ve kültürel çalışmalarla ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan arşiv ve ihtisas kütüphanesi oluşturmak, bu konuda Üniversiteye sürekli ve güncel olarak yayın ve belgelerin kazandırılmasına, bunların izlenmesine katkıda bulunmak.

d) Yakın dönem Türkiye tarihi, yeni Türk edebiyatı ve kültürel çalışmalar kapsamında tematik toplantılar düzenlenmesi, sorunların araştırılması, bu sorunlara çözümler üretilmesi ve durumlarının iyileştirilmesi için ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar, etkinlikler ve toplantılar yapmak, dergiler, kitaplar, raporlar ve istatistiki veriler yayımlamak, eğitimler vermek, kurslar açmak, yurt içi ve yurt dışından üniversiteler, kamu ve özel kurumlar, iş dünyası, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak, strateji ve politikalar geliştirmek.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde kamu ve özel sektörde çalışanlar ile akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sürekli eğitim programları ve benzeri toplantılar düzenlemek.

f) İlgili konularda bilimsel, sanatsal etkinliklerin desteklenmesi için iç ve dış yazışmalar gerçekleştirmek, bilimsel, sanatsal ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayımlar yapmak.

g) Kongre, sempozyum, çalıştay, atölye çalışması, konferans, kurs, seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlenmek.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili elde edilen sonuçların Üniversite ve sivil toplum kurumları ve etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

h) Merkezin faaliyet alanına giren konularda ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikalı-sertifikasız örgün veya uzaktan eğitim programları ile kurslar düzenlemek.

ı) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanına giren konularda çalışmaları bulunan ve Üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerek duyulmuyorsa müdür yardımcısı görevlendirilmeyebilir.

(3) Müdüre görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi veya Müdürün görev süresi dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, kalan süre için yeni bir Müdür, Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Müdürün görevi, her yılın sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik çalışmaları, araştırmaları, deneyimleri bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olacak şekilde toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, Merkezin teknik ve idari kadrolarının belirlenmesine yönelik hususlarda Müdürün hazırlamış olduğu önerileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Danışma Kurulu üyeleri için önerilerde bulunmak.

c) Her faaliyet yılı sonunda, Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, üçer yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde Müdüre yardımcı olmak, Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu, üçer yıllık eylem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri veya istekleri halinde diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları, çalışmaları ve yayınları bulunan öğretim üyeleri ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapmayı önermektir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.