11 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31451

YÖNETMELİK

Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarda yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için öngörülen ve en çok bir takvim yılı süreli tamamlama eğitimini,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

d) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,

e) EABDB: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığını,

f) Enstitü: Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

g) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten Enstitü anabilim dalı başkanlarını,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez çalışması konusunun özelliği gereği, Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Avrasya Üniversitesinde veya başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini,

i) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktoraya yönelik programlardan oluşan eğitimi,

j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Enstitüde ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılan ikinci öğretim programını,

k) Mütevelli Heyeti: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

l) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavı, tez ve uygulamalarını,

m) Program akademik kurulu: Aynı Enstitü anabilim dalında birden çok program olduğu durumlarda her program için kurulan kurulu,

n) Program koordinatörü: Program akademik kuruluna ve yürütme kuruluna başkanlık eden öğretim üyesini,

o) Program yürütme kurulu: Üç veya beş kişiden oluşan ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere kurulan, ilgili lisansüstü programın yürütülmesinden sorumlu olan kurulu,

ö) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: Avrasya Üniversitesi Senatosunu,

r) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve uygulamasını,

s) Tez izleme komitesi: Doktora programlarında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını izleyen komiteyi,

ş) Tez jürisi: Tezli yüksek lisans doktora ve sanatta yeterlikte öğrencinin tez çalışmasındaki başarı durumunu belirleyen jüriyi,

t) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

u) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,

ü) Üniversite Yönetim Kurulu: Avrasya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

v) Yeterlik sınavı: Doktora programlarındaki öğrencilerin kayıtlı oldukları programlardaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının belirlendiği sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması, Öğrenci Kabulü, Kayıtlar, Öğretim Dili,

İzin ve İlişik Kesmeye İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretimi; aşağıda tanımlanan yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yapılır:

a) Yüksek lisans programı; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanat alanında çalışmalar, uygulama etkinlikleri ve tez çalışmasını kapsar. Yüksek lisans programları tezli, tezsiz veya seçime bağlı tezli olabilir. Bir lisans programında bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına ilgili program yürütme kurulunun önerisi, Enstitü anabilim dalı başkanlığının ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşleri ve Senatonun onayı ile karar verilir. Yüksek lisans programlarından olan ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı ise; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanat alanında çalışmalar ve uygulama etkinliklerini kapsar.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Program açılması ve kontenjanlar

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı, Mütevelli Heyetinin onayı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kararı ile açılır.

(2) Açılan programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, programa kabul edilecek öğrenci sayısının saptanması, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.

(3) Öğrenci alacak yüksek lisans ve doktora programları, son başvuru tarihi, giriş sınavı tarihi, program kontenjanları, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler, her yarıyıl için Enstitü web sayfasında ilan edilerek duyurulur.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programları EABDB tarafından yürütülür. Lisansüstü programlarının düzenli yürütülmesi ve öğretim kalitesinin sürekli iyileştirilmesi Enstitü anabilim dalı başkanlığı sorumluluğundadır.

(2) Öğrenci, sorunları için EABDB’ye başvurur. Karar Enstitü Yönetim Kurulunca verilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararına itirazlar, Üniversite Yönetim Kurulunda sonuçlandırılır.

Programlara başvuru

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programına giriş için başvuru, lisansüstü öğrenci kabul ilanında belirtilen usul ve şartlara uygun olarak, son başvuru tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

(2) Bir aday yüksek lisans için en fazla iki, doktora için ise sadece bir programa başvuru yapabilir.

(3) Lisansüstü programlara başvuru yapan adayların aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekir:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararına bağlı olarak sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı Senato tarafından belirlenir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararına bağlı olarak yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.

c) Doktora programlarına; hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca, Senato tarafından belirlenen lisans ve/veya tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul edilebilir.

ç) Adayların başarı notu; alanında ALES puanının en az % 50’si, lisans notu, yabancı dil puanı, sözlü sınavı ve referansları EABDB tarafından her yarıyıl başında belirlenen ve Senato tarafından onaylanan oranlara göre sınav jürisi tarafından değerlendirilerek hesaplanır. Başarılı bulunanlar puan sırasına göre lisansüstü programlara kabul edilir. Gerektiğinde, ilgili anabilim dalının özelliğine bağlı olarak; başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil seviyesi ile ilgili hususlara Enstitü Kurulunun önerisi ile Senato tarafından karar verilir. Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjanlar dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından açıklanır.

d) Rektörlük tarafından öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar, Enstitü Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda her yarıyıl başında ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla;

a) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan adaylara,

b) Lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan yüksek lisans programı adaylarına,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan doktora programı adaylarına,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda olan adaylara Senato tarafından belirlenen esaslara göre bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans veya doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC notu ile tamamlaması zorunludur.

(4) Bilimsel hazırlık öğretiminin birinci yılının sonunda, bilimsel hazırlık derslerini tamamlayamayan öğrencilerin bu koşulu sağlayıncaya kadar geçirdikleri süre azami süreden sayılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

Yabancı öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, ilgili program yürütme kurulu ve EABDB’nin görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Üniversitede başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma hakkı elde eden adaylar kayıtlarını, akademik takvimde belirlenen süre içinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Öğretim dili

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlarının öğretim dili; programın açılışı sırasında Senato tarafından belirlenir.

İzin

MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitiminde verilebilecek izinlere ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim ücreti

MADDE 16 – (1) Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim ücrete tabidir.

(2) Öğretim ücretleri program bazında veya yıllık olarak her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir.

(3) Öğrencilerin eğitim-öğretim ücretini ödeme şekli Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrencinin kesin kaydının yapılması, kaydının yenilenmesi ve kaydının dondurulması için eğitim-öğretim ücretini süresi içinde yatırması gerekir.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 17 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak beyan etmesi veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir.

(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencinin öğretim ücretine ilişkin hususlar Mütevelli Heyetince belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Ders ekleme-ders bırakma

MADDE 18 – (1) Öğrenciler; her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen süre içinde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla, o yarıyılın eğitim programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte oldukları dersleri bırakabilir. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra değişiklik, sadece Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile yapılabilir. Yedi haftalık yaz öğretiminde ders ekleme-bırakma yaz öğretiminin birinci haftası sonuna kadar yapılabilir.

Derslerden çekilme

MADDE 19 – (1) Danışmanın uygun görüşü olmak şartıyla, öğrenciler her yarıyılın yedinci haftasının sonuna kadar yazıldıkları derslerin birinden çekilebilir ve bu ders öğrencilerin not çizelgesinde yer alır. Bu şekilde bırakılan ders yerine, o yarıyıl içinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilecek zorunlu sebepler dışında, öğrenciler başka bir derse kayıt yaptıramaz.

Derslerin açılması ve ders sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları; program yürütme kurulu tarafından belirlenerek, Enstitü anabilim dalına sunulur. EABDB’nin önerisi, ilgili idari birimin onayı ile Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

(2) Lisansüstü düzeyindeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Program akademik kurulunda ilgili dersi verecek öğretim üyesinin bulunmaması durumunda, program  yürütme kurulu ve EABDB’nin gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile öğretim görevlileri ve Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan alanında uzman kişiler tarafından da verilebilir.

Derslerin kredi sistemi

MADDE 21 – (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) AKTS’de bir dersin kredisi, Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

(4) AKTS kullanımı ile ilgili temel esaslar Enstitü Yönetim Kurulu önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 22 – (1) Bir yarıyıl içinde en az iki kez başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri sınav şeklinde diğeri; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılır.

(2) Öğrenciler, yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Yarıyıl sonu sınavları ve/veya değerlendirmeleri, anabilim dallarınca belirlenen ve Enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Yarıyıl içi sınavına giremeyen ve mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci yarıyılın son haftası içinde yapılacak yarıyıl içi mazeret sınavına girebilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,

b) Uygulama veya varsa laboratuarların en az % 80’ine katılmak,

c) Uygulama veya laboratuarda başarılı olmak,

gerekir.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek yarıyıl ders notu, yarıyıl sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur. Yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen proje, stüdyo ve benzeri dersler; öğretim üyesinin, Enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşleri de alınarak Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun belirlediği esaslara göre belirlenir. Bu durumda yarıyıl ders notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları ve/veya değerlendirmeleri göz önünde tutularak verilir.

(5) Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz. Dersi veren öğretim üyesi verdiği dersin yıl içi değerlendirmesinin ne şekilde olacağını ve başarı notuna katkısını yarıyıl başında anabilim dalı başkanlığına bildirir ve ayrıca öğrencilere duyurur. Son değerlendirme; o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanlarınca, 23 üncü maddede belirtilen harf notlarından birisi ile belirlenir.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(7) Uzaktan öğretim programlarında öğrenci devamı konusu, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Enstitü tarafından düzenlenir.

(8) Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınav sonucu genel sınav sonucu yerine sayılır.

Ders başarı notları

MADDE 23 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders başarı notu olarak takdir olunur.

a) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Harfli Başarı Notu              Katsayı         100’lük Not

          AA                              4.00               88-100

          BA                              3.50                80-87

          BB                              3.00                73-79

          CB                              2.50                66-72

          CC                              2.00                60-65

          FF                               0.00                 0-59

b) Ortalamalara katılmayan notlara karşılık gelen ancak öğrencilerin not çizelgelerinde ve dosyalarında durumlarını gösteren aşağıdaki kısaltmalar ya da açıklamalar da kullanılabilir:

1) Eksik (E) notu; hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla E notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

2) Başarılı (B) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarılı öğrencilere verilir.

3) Kalır (K) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarısız olan öğrencilere verilir.

4) Süren çalışma (S) notu; yarıyıl sonunda tamamlanamayarak uzatma süresi alan proje, tez ve benzeri çalışmalara verilir. Uzatma süresi sonunda S notu, harfli başarı notuna dönüştürülür.

5) Transfer (T) notu; yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilere, daha önce başarmış oldukları ve eşdeğerliği anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü tarafından kabul edilmiş dersler için verilir. T notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

6) Girmedi (GR) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GR notu alan öğrenci mazeret sınavlarına girerse, GR notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse GR notu sıfıra dönüştürülür.

7) Muaf (M) notu; Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili anabilim dalınca uygulanan muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. M notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

8) Çekilmiş (Ç) notu; normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde, danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.

9) Devamsız (D) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanınca verilir. D notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

(2) Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisi ile o dersten alınan yarıyıl ders notu katsayısı çarpımları toplamı kredi toplamına bölünerek bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Dersleri başarı ile tamamlamış sayılmak için ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) 4.0 üzerinden yüksek lisansta en az 2.0, doktorada en az 3.0 olması gerekir. AGNO’ları bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notu en düşük olandan başlayarak yeteri kadar dersi tekrarlar veya aynı nitelikteki başka dersleri alırlar. Bu dersler için en son alınan notlar geçerlidir.

(4) Yüksek lisans programında bulunan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten yarıyıl başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini almış olması gerekir. Doktora programlarında okuyan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten en az BB düzeyinde not alması gerekir.

(5) Yarıyıl sonu ders notları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir ve ilan edilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 24 – (1) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının veya öğrencinin başvurusu ile yarıyıl veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde EABDB’nin onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile düzeltme işlemlerinin dersin verildiği EABDB’nin önerisi üzerine ve o EABD’nin bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Zorunlu bir dersten yüksek lisansta CC’den düşük, doktorada BB’den düşük not alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrar almak zorundadır. Ancak başarısız olunan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü alarak, öğrencinin zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir dersi almasına izin verebilir.

(2) Seçimlik bir dersten başarısızlık durumunda bu ders ilk açıldığında tekrarlanır veya bu dersin yerine başka bir ders alınabilir.

Not ortalamaları

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda not ortalamaları Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalaması (ANO); o yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisi ile o dersten alınan yarıyıl ders notu katsayısı çarpımları toplamı kredi toplamına bölünerek bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) AGNO; öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü göz önünde bulundurularak hesaplanır. Gerek ANO ve gerekse ağırlıklı genel not ortalamasında (AGNO) AA’dan FF’ye kadar verilen notlar esas alınır. AGNO’ya, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Ders yükünün tamamlanması

MADDE 27 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin ders yüklerini tamamlamış sayılabilmesi için, ilgili lisansüstü programında belirlenen zorunlu ve seçmeli derslere kayıt yaptırmış ve bu dersleri başarmış olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma ve uygulama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla; en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı, Enstitü Kurulu kararı ile %50 oranında artırılabilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Bu şekilde başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin toplam kredisi öğrencinin programındaki derslerin toplam kredisinin 1/2’sini geçemez.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin durumları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Tez danışmanı atanması

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenci; birinci yarıyılın başından itibaren en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar çalışmak istediği danışman adayını, yine en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, tez konusu ve tez öneri raporu; öğrenci tarafından, tez danışmanı denetiminde hazırlanarak EABD aracılığıyla Enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez öneri raporu üzerinde daha sonra yapılması istenilen değişiklikler için Enstitü Yönetim Kurulunun onayı alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ve/veya tez danışmanının haklı ve geçerli bir nedenle danışmanlığı sürdüremeyeceği hallerde, öğrencinin tercihini de dikkate alarak EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı atanıncaya kadar bu görev Enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyelerinden seçilir. Zorunlu durumlarda danışman, Enstitü anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen doktoralı olan öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından da seçilebilir. Gerekli hallerde öğrencinin veya tez danışmanının talebi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

Seminer dersi

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını ve konusunu belirleyerek Enstitüye bildiren öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer dersine kayıt yaptırmak ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili bir seminer vermek zorundadır.

(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta önce Enstitüye verir. Seminer sunumu Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu program koordinatörü, tez danışmanı, ilgili programdan en az bir öğretim elemanı ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır.

(3) Seminer bitiminde, program koordinatörü, tez danışmanı ve ilgili programdan seminer sunumuna katılan bir öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün Enstitüye verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise B, başarısız ise K notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, Enstitü Kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir EABD’den veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için, Üniversite adına ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş alanı ile ilgili en az bir adet makalesini tezi ile birlikte Enstitüye sunması gerekir. EABDB ulusal veya uluslararası hakemli derginin hangi indeks kapsamında olacağına karar verebilir.

(5) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tarafından Enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla ilgili bilgileri ilan eder. Tez sınavı tüm dinleyicilere açık olan tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(7) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini, altı kopya halinde jüri üyelerine onaylatarak sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı, verilen unvan, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

(2) Öğrenci derslerini ve dönem projesini tamamlamasından sonra, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen üç veya beş kişilik jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda, öğrenciye aldığı dersler ve dönem projesi ile ilgili sorular sorulur. Sözlü olan bu sınav sonucunda jüri, başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Sınav sonucu EABDB tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bir tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci en geç üç ay sonra tekrar sınava alınır. Bu sınavda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Uzaktan eğitime dayalı tezsiz yüksek lisans programlarının yeterlik sınavı Senatonun kararı ile internet üzerinden web tabanlı konferans olarak canlı şekilde yapılabilir.

(3) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

Danışman atanması

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için ders seçiminde ve proje dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini, öğrencinin tercihlerini de dikkate alarak, birinci yarıyıl sonuna kadar belirler ve danışman olarak atar.

(2) Danışman esas olarak öğretim üyeleri arasından seçilir. Zorunlu durumlarda EABDB’nin gerekçeli önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen nitelikleri taşıyan öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından da danışman atanabilir. Danışman ataması, öğrenci tercihi, EABDB’nin görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar bu görev EABDB tarafından yürütülür.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı, verilen unvan, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvuruları halinde tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Doktora öğrencileri danışmanın önerisiyle lisans dersleri alabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 39 – (1) Üniversitede doktora programı açılması için YÖK’ten onay alındıktan sonra; hangi programa, ne kadar öğrenci alınacağı, EABDB’nin teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Doktora programına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve son iki yıl içinde ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde; yüksek lisans diplomasına sahip olanların 55, lisans diplomasıyla başvuranların 80 standart puan almış olmaları gerekir. ALES puan türü Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Graduate Record Examination (GRE), Graduate Management Admission Test (GMAT) gibi Uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçları da adayların ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu sınavlarda gerekli minimum puan değerleri ve bunların ALES karşılığı, Enstitünün ortak önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(3) Adayların başarı düzeyleri; programın türüne göre uygun ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans eğitimlerinin not belgeleri EABDB tarafından her yarıyıl başında belirlenen oranlara göre değerlendirilerek doktora programı giriş notu hesaplanır. Başarılı bulunan adaylar başarı sıralamasına göre doktora programına kabul edilirler.

(4) Doktora programlarına; hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca, Senato tarafından belirlenen lisans ve/veya tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul edilebilir.

Süre

MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans deresi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptıramadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olmayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 41 – (1) EABDB her öğrenci için öğrencinin önerisi ile tez danışmanını ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu Enstitüye önerir. Tez danışmanının önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir.

(2) Doktora programı EABD’deki her öğretim elemanı, her eğitim-öğretim yılının başlamasından en fazla bir ay önce; doktora tezi yaptırabileceği konuları ve bu konular ile ilgili son beş yılda yaptığı yayınların, bildirilerini, yürüttüğü veya katıldığı projelerin ve varsa diğer akademik çalışmalarının listesini program EABDB’ye yazılı olarak verir. Bu bilgiler ilgili Enstitü Müdürlüğüne gönderilir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Doktora öğrencisi, çalışmak istediği doktora tez konusu ve tez danışmanını belirten bir dilekçe ile program EABDB’ye başvurur. Bu başvurular program EABDB tarafından değerlendirilerek, doktora programındaki her öğrenci için bir tez danışmanını en geç üçüncü yarıyılın başına kadar belirler ve Enstitü Müdürlüğüne önerir. Tez danışmanının belirlenmesi ve atanması Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci tez danışmanının ve/veya program EABDB’nin önerisi ile ikinci tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. İkinci tez danışmanı en az doktora derecesine sahip olmak koşulu ile Üniversite dışından da olabilir.

(4) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin görüşü ile birlikte EABDB önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

Yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu doktora programındaki temel konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora yeterlik sınavları; Senato tarafından belirlenen tarihlerde olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre Enstitü Müdürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi en az 90, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilen ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına kabul edilebilir. Yüksek lisans programına geçme koşulları Senato tarafından belirlenir.

(7) Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçeden sınava girer. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(8) Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, Senato tarafından belirtilen esaslara göre yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kayıt yaptırabilir. İngilizce hazırlık eğitimi süresi en çok bir eğitim-öğretim yılı olup bu süre sonunda belirtilen yabancı dil sınavlarında da başarısız olan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. Yabancı dil hazırlık programında geçen süre doktora programı öğretim süresine dahil edilmez.

(9) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili program anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse toplantıya katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili program anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde bir saat içerisinde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrencinin yazılı başvurusu danışmanın onayı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez izleme komitesi, tez önerisi hakkında kabul veya ret kararını salt çoğunlukla verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak program anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 45 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlamak, danışmanının sunuş yazısı ile birlikte Enstitüye teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili program anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İki danışmanı olan tezlerde iki danışman da jüride yer alır. Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca, birisi Üniversite içinden ve diğeri Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Kesin zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak en geç on gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için, Üniversite adına ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş alanı ile ilgili en az bir adet makalesini tezi ile birlikte Enstitüye sunması gerekir. EABDB ulusal veya uluslararası hakemli derginin hangi indeks kapsamında olacağına karar verebilir.

(4) Enstitü tarafından tezin onbeş gün süre ile incelemeye açık tutulduğu, Rektörlüğe ve fakültelere ilan edilmek üzere duyurulur. Tezin incelemeye açık tutulduğu süre içerisinde tezle ilgili gelen yazılı görüşler varsa, Enstitü Müdürlüğünce jüri üyelerine ayrı ayrı yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor hazırlar. Jüri üyeleri hazırladıkları bu raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde ve öğrencinin tez sınavına alınmasından önce Enstitü Müdürlüğüne verir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri ilgili Enstitü Müdürlüğünce belirlenir, jüri üyelerine ve öğrencilere yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 40 ıncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 46 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin CD kaydı ile birlikte ciltlenmiş altı adet kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle Enstitü Müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Diplomaya hak kazanılan tarih, doktoranın Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’nin ve programının onaylanmış adı bulunur. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alan diğer bilgiler Senato tarafından belirlenir. Diploma Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Lisansüstü Programları

Amaç ve kapsam

MADDE 47 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tez çalışması benzerlik raporu alınma esasları

MADDE 48 – (1) Tez Çalışması Benzerlik Raporu, Benzerlik Tespit Programı üzerinden alınır.

(2) Benzerlik programları sadece akademik personelin kullanımına açıktır. Bu nedenle, tez çalışması ile ilgili raporu öğrenci tez danışmanı ile birlikte hazırlar.

(3) Tez Çalışması Benzerlik Raporu tezin tamamının tek bir dosya olarak programa yüklenmesi ile alınır.

(4) Benzerlik oranı üst sınırı %20’dir.

(5) Filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde olabilir:

a) Ekler, içindekiler, kısaltmalar hariç.

b) Kaynaklar hariç.

c) Beş kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç.

(6) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra rapor elektronik olarak öğrenci adı ve soyadı ile kaydedilir. Tez Çalışması Benzerlik Raporu oluşturulur. Raporun tez çalışmasının benzerlik oranının toplam yüzdesini (%) ve raporun alındığı tarihi gösteren ilk sayfanın çıktısı alınır. Bu sayfa danışman ve öğrenci tarafından imzalanır.

(7) Tez Savunma Jürisine girecek olan öğrenciler, Tez Savunma Öncesi Tez Teslim Tutanağı ile birlikte raporun sadece imzalanmış ilk sayfasını diğer belgelerle birlikte Enstitüye elden teslim eder.

(8) Benzerlik raporunun ilk sayfasının kopyası Tez Savunma Jüri Üyelerine tez ile birlikte savunma öncesi sunulur.

(9) Tezin savunma sonrası uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi durumunda benzerlik raporunun yeniden oluşturularak Enstitüye aynı şekilde iletilmesi gereklidir.

(10) Benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.

Disiplin

MADDE 49 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Enstitü Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 25/5/2014 tarihli ve 29010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 32 nci maddenin üçüncü fıkrası ile 45 inci maddenin üçüncü fıkrası 2021-2022 güz yarıyılı eğitim-öğretim döneminden önce kayıt olan öğrenciler için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.