11 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31451

YÖNETMELİK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci, kayıt sırasında, kayıt olduğu yarıyıla ait dersler ile tekrarlamak zorunda olduğu dersleri öncelikli olmak ve haftada 45 AKTS’lik üst sınırı aşmamak şartı ile programdaki derslerden almak istediklerini seçer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleridir. Bunların kayıt işlemleri, hangi sınıflarda okutulacağı, öğrencilerin bu derslere devamı, sınavları, başarı durumlarının tespiti ve muafiyet konularında Senatonun kararları doğrultusunda işlem yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) VEHİP’in yürütülmesi için düzenlenen esaslar; Dekanlık tarafından görevlendirilen Eğitim Öğretim Komisyonu tarafından hazırlanır, Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci  maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Staj yönergesi, Dekanlık tarafından görevlendirilen Eğitim Öğretim Komisyonu tarafından hazırlanır, Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve GANO’su en az 3.00 olması şartı ile varsa derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler hariç toplam 45 AKTS’yi aşmamak şartıyla, ders saatleri çakışmayacak şekilde bir üst sınıftaki derslerden de alabilir.”

“e) Aldığı herhangi bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, bir sonraki seferde bu ders yerine eşit kredili farklı bir seçmeli dersi devamını almak şartıyla tercih etme hakkına sahiptir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2014

29115

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/7/2015

29415

2-

19/8/2016

29806

3-

9/8/2020

31208