11 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31451

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “Kurum/MKE:” ibaresi “Kurum:”, (ö) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“2) Müdür yardımcısı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şube müdürü, müdür, kısım müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman, başmühendis, teknik uzman, teknik şef, şef, sistem programcısı, sivil savunma uzmanı, koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye) unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere en az 2 yıl ya da tabip, diş tabibi, programcı ve diyetisyen unvanında en az 10 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak.

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak.

c) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknik şef, şef, sistem programcısı, koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye) unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere en az 2 yıl ya da programcı ve diyetisyen unvanında en az 8 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) Kurumda şef unvanında en az 2 yıl görev yapmış olmak.

d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis unvanında olmak ve bu unvanda en az 6 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.

e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık teknik fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi, matematikçi unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık teknik yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mimar, kimyager, istatistikçi, matematikçi, tekniker, teknisyen, teknik ressam unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

g) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef unvanında bulunmak ve bu unvanda en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.

ğ) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, puvantör, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi, sekreter, hemşire, tekniker, teknisyen unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

h) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti olmak,

3) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanlarından birinde bulunmak,

4) Kurumda koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında en az 2 yıl veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az 4 yıl çalışmış olmak,

5) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak.

ı) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 6 yıl hizmeti olmakla birlikte, Kurumda koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak.

i) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az 4 yıl çalışmış olmak,

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak.

j) İtfaiye işlerinden sorumlu amir pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 6 yıl hizmeti olmak,

3) Kurumda itfaiye şefi unvanında en az 3 yıl çalışmış olmak.

k) İtfaiye şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda itfaiyeci unvanında en az 6 yıl çalışmış olmak.

l) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmet süresi toplamı en az 5 yıl olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için, bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı belge ya da sertifikaya sahip olmak,

4) Şoför pozisyonuna atanabilmek için, görevin gerektirdiği sürücü belgesine sahip olmak,

5) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna atanabilmek için, 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak,

6) Hizmetli, dağıtıcı, çocuk bakıcısı unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 3 yıl çalışmış olmak.

m) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

3) Hizmet süresi toplamı en az 6 yıl olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli” ibaresi “Millî” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 24/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler Kuruma bildirilir. Kurum bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/5/2015

29347

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2017

30213