10 Nisan 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31450

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO, TELEVİZYON VE İSTEĞE BAĞLI YAYINLARIN İNTERNET

ORTAMINDAN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “dokuz” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu kapsamda Üst Kurula sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisansını yenilemek isteyen kuruluşların, sürenin bitimine en az iki ay kala, Üst Kurula müracaat ederek internet ortamından yayın lisansının yenilenmesi talebinde bulunmaları gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “birinci taksiti yayın iletim yetkisi verilmesinden önce ödemek koşuluyla, dört taksit miktarı tutarında” ibaresi “bu ücret tutarınca” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya “uygun” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir yıl süreli” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/8/2019

30849