10 Nisan 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31450

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA

UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN UZLAŞMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinin EK-1’inde yer alan “imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “temsile yetkili olduğunu gösterir belge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2018

30436