9 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31449

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2.A, EK-2.B, EK-2.C, EK-2.D, EK-2.E, EK-2.F, EK-4’ünde yer alan “İmza sirküleri” ibareleri “Sicil tasdiknamesi” olarak, EK-3’ünde yer alan “İmza Sirküleri” ibaresi “Sicil Tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2014

29221 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/11/2015

29525

2-

25/1/2019

30666