9 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31449

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NİTRAT

KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK İYİ TARIM UYGULAMALARI

KODU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2016/46)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/8)

MADDE 1 – 11/2/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği (Tebliğ No: 2016/46)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“e) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüğünü,”

“ö) Nitrat eylem planı: Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ve azaltılması amacıyla Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliğinin 8 inci ve 9 uncu maddeleri çerçevesinde hazırlanan eylem planını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İyi tarım uygulamaları kodu bu bölgelere özgü hazırlanan nitrat eylem planları ile uygulanır.”

“(3) Nitrata hassas bölgelerde, yılda 1600 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri hayvansal gübre deposu ve hayvansal gübre yönetim planı, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne sahip tarımsal işletmeler ise gübreleme planı yapmakla yükümlüdür.

(4) Nitrata hassas bölgelerde, yılda 1600 kg’dan az azot üreten hayvancılık işletmeleri için hayvansal gübre deposu ve hayvansal gübre yönetim planına yönelik hükümlerin uygulanması zorunlu olmayıp gönüllülük esastır. Ancak bu işletmeler, üçüncü fıkra hükümleri haricindeki tüm hükümleri uygulamakla yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İyi tarım uygulamaları kodu kapsamına giren tarımsal işletmelerin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Hayvansal gübre deposu, hayvansal gübre yönetim planı ve/veya gübreleme planı yapacak tarımsal işletmeler il/ilçe müdürlükleri tarafından belirlenir.

(2) İyi tarım uygulamaları kodunu uygulayacak tarımsal işletmeler, faaliyetleri ile ilgili Bakanlığın kayıt sistemlerine kayıtlı olmalıdır.

(3) Tarımsal işletmedeki toplam azot, işletmedeki hayvanlardan elde edilen ve/veya işletmeye dışardan gelen hayvansal gübrede bulunan azottan oluşur.

(4) Tarımsal işletmelerin toplam azot üretimi, Ek-1’de yer alan Tablo 2.1’deki katsayılar kullanılarak hesaplanır.

(5) İl/ilçe müdürlüklerince belirlenen hayvansal gübre deposu, hayvansal gübre yönetim planı ve/veya gübreleme planı yapacak tarımsal işletmeler, işletmenin bulunduğu yerleşim yerinde 15 gün süresince askıya çıkarılarak ilan edilir. İtirazlar askı süresince il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek, itirazın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sonuca bağlanır ve itiraz sahibine bildirilir.

(6) Nitrata hassas ve hassas olmayan bölgelerde; yılda 1600 kg ve üzeri azot üretme kapasitesine sahip olarak kurulacak hayvancılık işletmeleri ile yıllık ürettikleri azot miktarına bakılmaksızın hibe, destek, teşvik ve düşük faizli kredi kullanılarak kurulacak hayvancılık işletmeleri, iyi tarım uygulamaları koduna uyumlu olarak planlanır.

(7) Tarımsal işletmelerin iyi tarım uygulamaları koduna uygunluğu il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamında iyi tarım uygulamaları koduna uymakla yükümlü olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri, 11/2/2024 tarihine kadar iyi tarım uygulamaları koduna uyum sağlamak zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin;

a) Ek-1’inin;

1) Kapak sayfası ekteki şekilde,

2) İÇİNDEKİLER bölümünün 2.15. numaralı satırında yer alan “Hayvan Gübresi Yönetim Planı” ibaresi “Hayvansal Gübre Yönetim Planı” şeklinde,

3) “Hayvancılık İşletmeleri İçin Büyükbaş Hayvan Birimi ve Çiftlik Gübresinden Gelen Azot Miktarının Hesaplanması” başlıklı 2.2. numaralı bölümünde yer alan 2.3. numaralı metin kutusundaki “gübre yönetim planlaması oluşturulmalıdır.” ibaresi “hayvansal gübre yönetim planı yapılmalıdır.” şeklinde,

4) “Hayvan Gübresi Uygulama Dönemleri” başlıklı 2.12. numaralı bölümünde yer alan “GTHB” ibaresi “Bakanlık” şeklinde,

5) “Hayvan Gübresi ve Güvenli Yönetim” başlıklı 2.14. numaralı bölümünde yer alan “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, aynı bölümde yer alan Tablo 2.7. aşağıdaki şekilde,

“Tablo 2.7. Sığır, koyun ve kümes hayvanları için sulu gübre (bulamaç) miktarları

Hayvan türü

m3/hafta

Süt ineği (6000 L/yıl süt veren)

0,33

Süt ineği (3000 L/yıl süt veren)

0,29

Sığır˃2 yaş

0,26

Sığır (18-24 aylık)

0,26

Sığır (12-18 aylık)

0,15

Sığır (6-12 aylık)

0,15

Sığır (0-6 aylık)

0,08

Keçi

0,02

Koyun

0,03

Kuzu

0,01

Kümes hayvanları-1000 adet - Etçi

0,28

Kümes hayvanları-1000 adet -Yumurtacı

0,81

 

6) 2.15. numaralı bölümünün başlığı “Hayvansal Gübre Yönetim Planı” şeklinde,

7) “Katı ve Sulu Hayvan Gübresinin Depolanması” başlıklı 2.18. numaralı bölümünde yer alan Tablo 2.9. aşağıdaki şekilde,

“Tablo 2.9. Çiftlikte gübre depoları ve diğer üniteler arasındaki mesafeler

ÜNİTE

MESAFELER

Üstü açık gübre deposu

Üstü kapalı gübre deposu

Ev

20 m

10 m

Komşu evi

30 m

20 m

Üretim- işleme tesisi

50 m

20 m

Tohum- yem deposu

10 m

5 m

Kuyu

15 m

15 m

İçme suyu kaynakları*

50 m

50 m

Diğer su kaynakları

20 m

20 m

*İçme suyu havzalarında faaliyet gösteren işletmelerin hayvansal gübre depoları planlanırken; içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yer üstü ve yer altı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları içeren 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümlerine ve bu Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan İçme-Kullanma Suyu Havzası Koruma Planlarına uyulması gerekmektedir.

 

8) “ÖTROFİKASYON” başlıklı 5 numaralı bölümünde yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde,

değiştirilmiş,

b) Aynı ekin;

1) “Hayvan Gübresi ve Güvenli Yönetim” başlıklı 2.14. numaralı bölümünde yer alan 2.29. numaralı metin kutusundaki “1600” ibaresinden sonra gelmek üzere “kg” ibaresi,

2) “Katı ve Sulu Hayvan Gübresinin Depolanması” başlıklı 2.18. numaralı bölümüne 2.34. numaralı metin kutusundan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf,

“Açık ve yarı açık sistem yetiştiricilik yapılan hayvancılık işletmelerinde, gezinti alanlarının zemininde; beton, kil, sıkıştırma makinaları ile mekanik olarak sıkıştırılmış toprak ve benzeri sızdırmaz yapıda malzeme ile sızdırmazlık sağlanmalı ve/veya sızıntıları önlemek amacıyla bir drenaj sistemi kurularak zeminde birikebilecek sıvılar toplanmalıdır. İşletmenin barınma ve gezinti alanları, yemliklerden uzaklaşan yönde eğimli olmalı ve işletme, harici yüzey akışlarından drenaj sistemleri ile tamamen tecrit edilmelidir.”

eklenmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğ 11/2/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/2/2017

29976

Eki için tıklayınız