9 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31449

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “4” ibaresi “dokuz” şeklinde, “tutarından” ibaresi “tutarında tedavüldeki Türk parası cinsinden nakdi teminat veya” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/6/2011

27965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/10/2012

28429

2-

10/1/2013

28524

3-

22/10/2013

28799

4-

26/3/2015

29307

5-

26/6/2015

29398

6-

30/7/2019

30847