9 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31449

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MERKEZ AV KOMİSYONU, İL VE İLÇE AV KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ,

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; avcılığın düzenlenmesi, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi hususlarında karar alacak Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe av komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları, üyelerinin belirlenmesi, çalışma usulleri, kararların alınması, kararlarının yayın ve yayım esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif avcı: Avcılık belgesine sahip avlanma izni alan avcıyı,

b) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,

c) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,

ç) Av yılı: 1 Nisandan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

d) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

e) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları,

f) Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

g) Avlanma izni: Her av yılı için av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri yatırarak alınan izni,

ğ) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

h) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

ı) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

i) Bölge Müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,

j) Bölge Müdürü: Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürünü,

k) Bölge Müdür Yardımcısı: Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bağlı bölge müdür yardımcısını,

l) Değerlendirme Komisyonu: Komisyon, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Av Yönetimi Daire Başkanı, Yaban Hayatı Daire Başkanı, Koruma ve Kontrol Çalışma Gurubu sorumlusu ile Avcılık Hizmetleri Çalışma Gurubu sorumlusunun katılımıyla oluşan komisyonu,

m) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

n) Genel avlak: Özel ve Devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

o) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünü,

ö) Gönüllü kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar gibi sivil toplum örgütlerini,

p) İldeki Şube Müdürlüğü: Bölge Müdürlüğüne bağlı ildeki şube müdürlüğünü,

r) Kanun: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

s) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

ş) Şef: İldeki şube müdürlüğüne bağlı şefi,

t) Şeflik: İldeki şube müdürlüğüne bağlı şefliği,

u) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonların Kuruluşu, Üyelerinin Belirlenmesi ve Komisyonların Çalışma Şekli

İl ve ilçe av komisyonlarının kuruluşu

MADDE 4 – (1) İl av komisyonu valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; bölge merkezlerinde bölge müdürü diğer illerde ise ildeki şube müdürü, Orman Genel Müdürlüğünün ilde bulunan kuruluşunu en üst düzeyde temsil eden birim amiri ve İl Tarım Orman Müdürü olmak üzere Bakanlıktan üç, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, jandarma teşkilatı ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, mahalli avcı kuruluşlarından üç üye olmak üzere toplam onbir üyeden teşekkül eder.

(2) Valilik gerekli hâllerde, il av komisyonundaki yapıya benzer ilçe av komisyonu kurabilir.

Merkez Av Komisyonunun kuruluşu

MADDE 5 – (1) Merkezde, Bakanın veya Bakan Yardımcısının başkanlığında; Genel Müdürlükten üç, Bakanlığın diğer birimlerinden bir bitki uzmanı ve bir veteriner olmak üzere iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden birer, yükseköğretim kurumlarının orman fakültelerinden bir, biyoloji bölümlerinden bir olmak üzere iki bilim insanı, doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını temsilen dört, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak veya örnek avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibeş üyeden teşekkül eden Merkez Av Komisyonu kurulur.

Sekretarya hizmeti

MADDE 6 – (1) İlçe av komisyonunun sekretarya hizmetleri şeflik, il av komisyonunun sekretarya hizmetleri ildeki şube müdürlüğü, Merkez Av Komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

İl ve ilçe av komisyonlarının kamu kurum ve kuruluş üyelerinin belirlenmesi

MADDE 7 – (1) İl ve ilçe av komisyonuna kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak üyeler, ilde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın toplantı davet yazısı üzerine ilgili kurum veya kuruluşun en üst amiri veya yetki devri kapsamında görevlendirmeye yetkili amiri tarafından yazılı olarak görevlendirilir.

İl ve ilçe av komisyonlarının gönüllü kuruluş üyesinin belirlenmesi

MADDE 8 – (1) İl ve ilçelerde faaliyet gösteren gönüllü kuruluşların bulunması halinde; av komisyonlarına üye verecek gönüllü kuruluş, ilde ildeki şube müdürlüğünün teklifi ve valinin onayı, ilçede şefliğin teklifi ve kaymakamın onayı ile belirlenir.

(2) Belirlenen gönüllü kuruluş, ilde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın toplantı davet yazısı üzerine il veya ilçe av komisyonuna katılmasını uygun gördüğü üyesini yazılı olarak görevlendirir.

İlçe av komisyonunun avcı üyelerinin belirlenmesi

MADDE 9 – (1) İlçe av komisyonunda görevlendirilecek üç avcı üye, ilçede faaliyet gösteren ve en fazla aktif avcı üyeye sahip avcı kuruluşlarının başkan veya yönetim kurulunca yetki verilen aktif avcı üyeleri arasından şefliğin teklifi ile kaymakamlıkça belirlenir.

(2) İlçede avcı kuruluşu bulunmadığı takdirde ilçede ikamet eden avcılardan üç aktif avcı, şefliğin teklifi ve kaymakamlık makamının oluru ile ilçe av komisyonu avcı üyesi olarak görevlendirilir.

İllerde il av komisyonu avcı üyelerinin belirlenmesi

MADDE 10 – (1) İldeki şube müdürlüğü il genelinde faaliyet gösteren her bir avcı kuruluşunu temsil edecek, avcı kuruluşu başkanı ve/veya avcı kuruluşu yönetimince toplantıya katılmak üzere görevlendirilecek bir aktif avcı üyeyi şubat ayı içerisinde yazılı olarak toplantıya çağırır. Toplantıya ildeki şube müdürü başkanlık eder. Toplantıda en çok oy alan üç asil üç yedek avcı üye, il av komisyonu üyesi olarak seçilir. Toplantıya başkanlık edecek ildeki şube müdürü oy kullanamaz.

(2) İl genelindeki avcı kuruluşu sayısı üç adet ise bu kuruluş başkanları veya avcı kuruluşu yönetimince toplantıya katılmak üzere görevlendirilecek bir aktif avcı üye il av komisyonuna katılmak üzere ildeki şube müdürlüğünün teklifi ve valilik makamının oluru ile görevlendirilir. Avcı kuruluşu sayısı üçten az ise, kuruluşu olan dernek başkanları veya avcı kuruluşu yönetimince toplantıya katılmak üzere görevlendirilecek aktif avcılar dan üç kişi ildeki şube müdürlüğünün teklifi valilik makamının oluru ile toplantıya katılmak üzere görevlendirilir.

(3) İl genelinde avcı kuruluşu yok ise, ilde ikamet eden üç aktif avcı, ildeki şube müdürlüğünün teklifi ve valilik makamının oluru ile toplantıya katılmak üzere görevlendirilir.

Merkez Av Komisyonu kamu kurum ve kuruluş üyelerinin belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Merkez Av Komisyonuna kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak üyeler, Bakanlığın toplantı davet yazısı üzerine ilgili kurum veya kuruluşun en üst amiri veya yetki devri kapsamında görevlendirmeye yetkili amiri tarafından yazılı olarak görevlendirilir.

Merkez Av Komisyonuna katılacak bilim insanlarının belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Komisyonda görev almak isteyen üniversitelerin orman fakülteleri ve biyoloji bölümlerinde görev yapan öğretim üyesi/öğretim görevlisi bilim insanları her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bireysel olarak başvuru yapabilir. Yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda Bakanlıkça üniversitelerin orman fakülteleriyle biyoloji bölümlerine yazılı çağrı yapılarak Merkez Av Komisyonu toplantısına katılmak üzere bir öğretim üyesi/öğretim görevlisi ismi önerilmesi istenir.

(2) Merkez Av Komisyonunda görev yapacak iki asil iki yedek bilim insanı üye, başvuru yapanlar arasından, Bakanlıkça oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından seçilir.

(3) Asil üyelerin katılamaması durumunda birinci yedek üyeden başlanmak üzere yedek üyeler toplantıya çağrılır.

Merkez Av Komisyonuna katılacak sivil toplum kuruluşu üyelerinin belirlenmesi

MADDE 13 – (1) Doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından komisyona katılmak isteyen dernek başkanı ve/veya dernekçe belirlenen bir üye, Merkez Av Komisyonu toplantısına katılmak üzere her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa doğrudan başvuru yapabileceği gibi Bakanlık bu kapsamda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yazılı çağrı yaparak Merkez Av Komisyonu toplantısına katılmak üzere dernek başkanı ve/veya dernekçe belirlenen bir üye isminin önerilmesi de istenir.

(2) Bakanlıkça oluşturulan değerlendirme komisyonu, başvuru yapanların doğa koruma konusundaki birikim ve tecrübelerine dikkat ederek Merkez Av Komisyonu toplantısına katılacak dört asil dört yedek üyeyi seçer.

(3) Asil üyelerin katılamaması durumunda birinci yedekten başlanmak üzere yedek üyeler toplantıya çağrılır.

Merkez Av Komisyonuna katılacak özel/örnek avlak temsilcisinin belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Her yıl Mart ayı sonuna kadar özel ve/veya örnek avlakları temsilen bir üye komisyon toplantısına katılmak üzere Bakanlığa başvuru yapabilir.

(2) Avlakta sürdürülen avcılık faaliyetleri göz önünde bulundurularak, başvuru yapanlar arasından, özel ve/veya örnek avlakları temsilen bir asil bir yedek üye, Bakanlıkça belirlenir.

Merkez Av Komisyonunun bölgesel avcı üyelerinin belirlenmesi

MADDE 15 – (1) Merkez Av Komisyonuna katılacak dokuz coğrafik bölgenin avcı üyelerinin belirlenmesinde;

a) Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,

b) Batı Karadeniz Bölgesi: Sinop, Bolu, Düzce, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük,

c) Doğu Karadeniz Bölgesi: Rize, Trabzon,  Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat,

ç) Ege Bölgesi: Manisa,  İzmir,  Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale,

d) Batı Akdeniz Bölgesi: Burdur, Antalya, Isparta, Denizli,

e) Doğu Akdeniz Bölgesi: Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay,

f) İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir,

g) Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş,

ğ) Güney Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri illeri esas alınır.

Bölgesel avcı üye seçimi

MADDE 16 – (1) Bölgesel avcı üyelerin belirlenmesine ilişkin sekretarya işlemleri bölge müdürlüğü tarafından yapılır. Aşağıda belirtilen bölge müdürlüğü merkezlerinde yapılacak toplantıya bölge müdürü veya yardımcısı başkanlık eder.

a) Marmara Bölgesi: İstanbul

b) Batı Karadeniz Bölgesi: Sinop

c) Doğu Karadeniz Bölgesi: Rize

ç) Ege Bölgesi: Manisa

d) Batı Akdeniz Bölgesi: Burdur

e) Doğu Akdeniz Bölgesi: Adana

f) İç Anadolu Bölgesi: Ankara

g) Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum

ğ) Güney Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya

Bölgesel avcı üye adaylarının belirlenmesi

MADDE 17 – (1) İl av komisyonuna katılan avcı üyeler arasından, av ve yaban hayatı bilgisine sahip, avcılık konusunda bilgili ve bölgeyi iyi tanıyan ve bölge illerini en iyi temsil edecek bir asil bir yedek avcı üye bölgesel avcı üye adayı olarak il av komisyonlarınca belirlenir ve il av komisyonunda karar altına alınır. Bölgesel avcı asil ve yedek üye aday isimlerinin adres bilgilerinin de yer aldığı il av komisyon kararları en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Ayrıca il av komisyonlarınca bölgesel avcı üye adayı olarak belirlenenlerin isim ve adresleri, 16 ncı maddede belirtilen bölge müdürlüklerine Mart ayı sonuna kadar bildirilir.

Bölgesel avcı üyelerin belirlenmesi

MADDE 18 – (1) Bölgesel avcı üyenin belirleneceği 16 ncı maddede belirtilen bölge müdürlüklerince, toplantı günü, yeri ve saati belirtilerek toplantı tarihinden onbeş gün önce bölgesel avcı üye adaylarına yazılı çağrı yapılır. Asil üyelerin mazeret belirterek toplantıya katılamayacaklarını bildirmeleri halinde yedek üyelere yazılı çağrı yapılır.

(2) Toplantıya bölge müdürü veya yardımcısı başkanlık eder.

(3) Toplantıya katılan bölgesel avcı üye adaylarının her biri, il av komisyonlarınca belirlenen ve bölge müdürlüklerine gönderilen bölgesel avcı üye adayları arasından üç ismi bölgesel avcı üyesi olarak teklif eder.

(4) Adaylardan alınan oy sayısına göre birinci sırada yer alan aday asil ikinci sırada yer alan aday ise yedek bölgesel avcı üye olarak belirlenir. En fazla oy alan adayların oyları eşit olması durumunda, bu adaylar kuraya tabi tutularak asil ve yedek üye bunların arasından belirlenerek tutanak altına alınır. Bölgesel avcı üye asil ve yedek isimleri tebligat adresi bilgileri ile birlikte 16 ncı maddede belirtilen bölge müdürlüklerince Nisan ayının ilk haftasına kadar Genel Müdürlüğe bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonların Çalışma Şekli

İl ve ilçe av komisyonlarının toplanması, karar alması ve çalışma şekli

MADDE 19 – (1) İl av komisyonu valilik makamının, ilçe av komisyonu kaymakamlık makamının yazılı daveti ile komisyon üye sayılarının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üye sayılarının salt çoğunluğu ile karar alırlar. Oylamada eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

(2) İl av komisyonu toplantısına vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçe av komisyonu toplantısına kaymakam başkanlık eder.

(3) İlçe av komisyonunun toplantı günü, yeri ve saati ise kaymakamlıkça, il av komisyonunun toplantı günü, yeri ve saati valilikçe belirlenir.

(4) İl av komisyonunda varsa ilçe av komisyonu kararları değerlendirilir. Komisyon, gerekçe göstererek ilçe av komisyonunun görüşünden farklı karar alabilir.

(5) İlçe av komisyonları, Merkez Av Komisyonu Kararının alınacağı toplantı tarihi öncesinde Ocak ayı içinde toplanır. İlçe av komisyonu kararları, il av komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürüten ildeki şube müdürlüğüne en geç onbeş Şubat tarihine kadar gönderilir.

(6) İl av komisyonu ise yine Merkez Av Komisyonu Kararının alınacağı toplantı tarihi öncesinde Şubat ayı içinde toplanır. İli bölgesel avcı üye olarak temsil edecek bir asil bir yedek avcı üye adayının isminin de karar altına alındığı il av komisyon kararları en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

Merkez Av Komisyonunun toplanması, karar alması ve çalışma şekli

MADDE 20 – (1) Merkez Av Komisyonu toplantısına Bakan veya görevlendireceği Bakan Yardımcısı başkanlık eder.

(2) Merkez Av Komisyonunun olağan toplantısı, 5 inci maddede belirtilen ve bu Yönetmelik doğrultusunda seçilen komisyon üyelerine toplantı tarihinden en az onbeş gün önceden komisyon başkanınca yazılı tebligatla bildirilir. Komisyon üyelerinin mazeret belirterek toplantıya katılamayacağını bildirmesi halinde yedek üyeler Merkez Av Komisyonu toplantısına aynı usulle davet edilir.

(3) Merkez Av Komisyonu yılda en az bir kez ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar komisyon üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Komisyon toplantısında kararlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

(4) Toplantı gündemi ve il av komisyonlarından gelen kararların değerlendirildiği taslak karar metni toplantı gününden en az bir hafta önce komisyon üyelerine Bakanlıkça gönderilir.

(5) Toplantı görüşmeleri gündem çerçevesinde taslak metin üzerinden yapılır. Toplantının aynı gün bitmemesi halinde, başkanın belirleyeceği program dahilinde komisyon çalışmalarına devam edilir.

(6) Merkez Av Komisyonu il av komisyonu kararlarını bilimsel raporlar ve çalışmalar ile taraf olunan uluslararası sözleşmeler çerçevesinde değerlendirir. Komisyon, gerekçe göstererek il av komisyonu görüşünden farklı karar alabilir.

(7) Komisyon olağanüstü durumlarda Bakanın veya komisyon üyelerinin en az 2/3’ünün talebi ile de toplanabilir. Toplantı günü, yeri ve saati Bakanlıkça belirlenir ve komisyon üyelerine tebliğ edilir.

(8) Merkez Av Komisyonu Kanunla Bakanlığa verilen yetkiler haricinde ve 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 ncı maddelerde belirtilen görev ve yetkilerinin dışında, avcılığın düzenlenmesi ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi yönünde gerekli gördüğü kararları alabilir. Merkez Av Komisyonunun aldığı kararlar kesindir.

(9) Merkez Av Komisyonu bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde her yıl yeniden oluşturulur ve aldığı kararlar bir sonraki Merkez Av Komisyonu Kararının Resmî Gazete’de yayımına kadar geçerlidir.

(10) Alınan ilave kararlar da Resmî Gazete’de ayrıca yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonların Görev ve Yetkileri

Korunacak av hayvanlarının belirlenmesi

MADDE 21 – (1) İl ve ilçe av komisyonları Bakanlıkça tespit edilen ve ilan edilen av hayvanları türleri listesinde bulunan av hayvanlarından; il veya ilçe mülki sınırları içindeki devlet avlağı ve genel avlaklarda popülasyonlarındaki birey sayıları azalan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan av hayvanı türlerini, Merkez Av Komisyonu Kararının geçerli olduğu süreler de korunmasını veya bunların avlanmasının yasaklanması için bir üst komisyona teklifte bulunabilir.

(2) İl ve ilçe av komisyonlarınca korunması amacı ile teklifte bulunulan av hayvanları, Merkez Av Komisyonunca değerlendirilerek uygun görüldüğünde kararın geçerli olduğu o av yılı için koruma altına alınır.

(3) Merkez Av Komisyonu, korunacak av hayvanı türlerinin avını, sayılarının ve popülasyonlarındaki birey sayılarının azaldığı avlakları göz önünde bulundurarak bölgesel olarak da yasaklayabilir.

Avlanmasına izin verilecek av hayvanlarının avlanma süreleri, zamanı ve günlerinin tespiti

MADDE 22 – (1) İl ve ilçe av komisyonları Bakanlıkça tespit ve ilan edilen av hayvanları türleri listesinde bulunan sürüngen, kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evreleri ve popülasyon durumları göz önünde bulundurularak avlanmasına izin verilecek av hayvanlarını ve avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerini ve zamanını tespit ederek bir üst komisyona teklifte bulunur.

(2) Avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerinin ve zamanının tespitinde il veya ilçelerde veya üniversitelerde yapılmış ve Genel Müdürlüğe intikal ettirilmiş varsa bilimsel veriler ve araştırmalar da göz önünde bulundurulur.

(3) Merkez Av Komisyonu il av komisyonlarının tekliflerini de dikkate alarak Bakanlıkça tespit edilen ve ilan edilen av hayvanları türleri listesinde bulunan sürüngen, kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evreleri ve popülasyon durumları göz önünde bulundurularak avlanmasına izin verilecek av hayvanlarını ve avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerini ve zamanını, tespit eder.

(4) Merkez Av Komisyonu avlanmasına izin verilecek av hayvanları ve avlanma sürelerini bölgesel olarak belirleyebilir.

Avlanma miktarlarının tespiti

MADDE 23 – (1) İl ve ilçe av komisyonları, avlanma sürelerini tespit ettiği av hayvanlarının popülasyon durumuna göre bir av günü için avcı başına avlanma miktarlarını ve bir günden fazla süren avlanmalarda nakil vasıtalarında bulunan avcı başına taşınabilecek avlanma miktarlarını tespit edip bir üst komisyona teklif eder.

(2) Merkez Av Komisyonu il av komisyonu kararlarını da göz önünde bulundurarak avlanma sürelerini tespit ettiği av hayvanlarının popülasyon durumuna göre bir av günü için avcı başına avlanma miktarlarını ve bir günden fazla süren avlanmalarda nakil vasıtalarında bulunan avcı başına taşınabilecek avlanma miktarlarını tespit eder.

(3) Merkez Av Komisyonu avlanmasına izin verilecek av hayvanlarının avlanma miktarlarını bölgesel olarak belirleyebilir.

Yasaklanan avlanma araç ve gereçlerinin tespiti

MADDE 24 – (1) İl ve ilçe av komisyonları; avlanma vasıtalarından olan ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler ile her türlü tuzak veya kapanlar, gümeler, kara, hava araçları ve tekneler ile benzeri araç ve gereçlerden avlanmada kullanılmasının yasaklanması gerekenlerin özelliklerini belirler ve bir üst komisyona teklif eder.

(2) Özelliklerini belirleyerek yasaklanmasını istediklerinin dışında kalan ve avlanmada kullanılmasına izin verilecek araç ve gereçlerin ise avlanmada kullanılmasına ve araçlarda bulundurulmasına, avlanan hayvanların taşınmasına ve avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanma zamanı dışında avlanmalarına, yasalarla izin verilen ve avlanmada kullanılan silahları ve araçları avlaklarda taşımalarına ve mücadele maksatlı kullanmalarına veya köpek bulundurmalarına ve eğitilmiş hayvanlarla avlanmalarına ilişkin esas ve usullerle ilgili bir üst komisyona teklifte bulunur.

(3) Merkez Av Komisyonu; il av komisyonlarının tekliflerini de göz önünde bulundurarak, avlanma vasıtalarından olan ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler ile her türlü tuzak veya kapanlar, gümeler, kara, hava araçları ve tekneler ile benzeri araç ve gereçlerden avlanmada kullanılmasının yasaklanması gerekenlerin özelliklerini belirler.

(4) Özelliklerini belirleyerek yasaklanmasını istediği araç ve gereçlerin dışında kalan ve avlanmada kullanılmasına izin verileceklerin ise avlanmada kullanılmasına ve araçlarda bulundurulmasına ilişkin esas ve usulleri tespit eder.

Yasaklanan avlakların tespiti

MADDE 25 – (1) İl ve ilçe av komisyonları mülki sınırları dahilinde bulunan devlet avlakları ve genel avlaklarda orman yangını, olumsuz hava koşulları, aşırı avlanma gibi nedenlerle av hayvanlarının popülasyonlarının azalması ve nesillerinin tehlike altına düşmesinin söz konusu olduğu hallerde belli edeceği devlet ve genel avlaklarında avlanmanın bir av yılı yasaklanmasını bir üst komisyona teklif eder.

(2) Merkez Av Komisyonu; yasaklanması istenen devlet ve genel avlaklarla ilgili teklifleri gerekçeleriyle birlikte değerlendirerek bir av yılı ava açabilir veya kapatabilir. 

(3) Merkez Av Komisyonu; av ve yaban hayvanlarının sürdürülebilirliği için gerekli görmesi durumunda, il av komisyonunun teklifi doğrultusunda yaban hayvanı popülasyonlarının olumsuz hava koşulları ve aşırı avlanma nedeni ile azaldığı devlet ve genel avlaklarında gerekçelerini belirterek üst üste iki av yılı ve orman yangını nedeni ile yaban hayvanı popülasyonunun azaldığı devlet ve genel avlaklarında ise doğal yaşam dengesinin yeniden kurulduğu bilimsel olarak tespit edilinceye kadar yasaklayabilir.

Mücadele maksatlı avlanma esas ve usulleri

MADDE 26 – (1) Merkez Av Komisyonu avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanma zamanı dışında avlanmalarına, yasalarla izin verilen ve avlanmada kullanılan silahları ve araçları avlaklarda taşımalarına ve mücadele maksatlı kullanmalarına veya köpek bulundurmalarına ve eğitilmiş hayvanlarla avlanmalarına ilişkin esas ve usulleri tespit eder.

(2) Merkez Av Komisyonu Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ile mücadele amaçlı avlanan av hayvanlarının avlaklardan tüketim yerlerine taşınması ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir.

(3) Av hayvanlarının nakli ile ilgili olarak 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme Yetkisi

MADDE 27 – (1) Genel Müdürlük bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak, kolaylaştırmak, tamamlamak ya da açıklamak maksadıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Komisyon üyelerinin yollukları

MADDE 28 – (1) Merkez Av Komisyonuna seçilen üyelerin yollukları, üyenin ikamet ettiği ilin, ildeki şube müdürlüğünce ödenir.

Merkez Av Komisyonu Kararının yayımı

MADDE 29 – (1) Merkez Av Komisyonu Kararı komisyonun karar almasını müteakip Resmî Gazete’de ilan edilir.

(2) Komisyon kararının Resmî Gazete’de ilan edilmesi kararın tüm avcılara tebliği sayılır.

(3) Merkez Av Komisyonunun almış olduğu karar bir sonraki Merkez Av Komisyonu kararının Resmî Gazete’de ilan edilmesine kadar geçerlidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 18/5/2004 tarihli ve 25466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.