7 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31447

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

VERGİ DENETİM KURULU PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/2016 tarihli ve 29590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Analık izni: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre doğum öncesinde ve doğum sonrasında verilen mazeret izinlerini,

b) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

c) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

ç) Başkan: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,

d) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,

e) Daire Başkanı: Daire Başkanlığı bulunan yerlerdeki Daire Başkanını,

f) Daire Başkanlığı: Bakan onayı ile uygun görülen yerlerde kurulan Başkanlığa bağlı Daire Başkanlıklarını,

g) Değerleyici: Performans değerlendirme sisteminde puan vermeye yetkili kişileri,

ğ) Fiilen çalışma süresi: Kurulda, Vergi Müfettişi veya Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarında, aylıksız izin, analık izni, resmi sağlık kurulu raporuna göre verilen sıhhi izinler ve yurt dışı lisansüstü eğitiminde geçen süreler hariç geçirilen süreyi,

h) Hizmet içi eğitim: Eğitim konuları ile süresinin Başkanlıkça belirleneceği ve temel hazırlık eğitimi başlama tarihinden itibaren birinci yılın sonu itibari ile tamamlanması esas olan eğitimi,

ı) Hizmet içi seminer: Usul ve esasları Başkanlıkça belirlenmek suretiyle Vergi Müfettişlerine verilecek semineri,

i) Kurul: Vergi Denetim Kurulunu,

j) Kurul Yönetmeliği: 7/4/2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğini,

k) Temel hazırlık eğitimi: Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atananlara, Kurul Yönetmeliği ile Başkanlıkça belirlenecek konularda verilecek olan ve en az 3 ay sürmesi gereken eğitimi,

l) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişleri ile Vergi Müfettişlerini,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Grup” ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde, sekizinci fıkrasında yer alan “(f) bendinde” ibaresi “(ğ) bendinde” olarak değiştirilmiştir.

“(5) Yeterlik sınavının tüm oturumlarına veya herhangi bir oturumuna sağlık, doğal afet ve benzeri haklı bir özür nedeniyle katılamayıp bir sonraki yeterlik sınavına girecek olan Vergi Müfettiş Yardımcıları için dördüncü fıkraya göre hesaplanan performans puanı dikkate alınır ve ayrıca performans değerlendirmesi yapılmaz.

(6) Yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayan veya özürsüz olarak bu sınava girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları için dördüncü fıkraya göre hesaplanan performans puanı dikkate alınır ayrıca performans değerlendirmesi yapılmaz.”

“(9) Kurul Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen performans puanının hesabında Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık dönemine ilişkin hesaplanan performans puanı esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Başarılı olunan yetki sınav notunun %70’i Ek-2C formunda dikkate alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı ile 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı ile birinci, ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7)  Daire Başkanlıklarında, Daire Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Vergi Müfettişlerinin bu madde kapsamında yapılacak performans değerlendirmeleri Daire Başkanı tarafından yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan “Grup Başkanı ve Grup Başkan Yardımcısı olarak” ibaresi “Daire Başkanı olarak görevlendirilen Vergi Müfettişleri ile Daire Başkanlıklarında Daire Başkanına yardımcı olmak üzere” şeklinde değiştirilmiş, on altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “, beşinci ve altıncı fıkralarına” ibaresi “fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Grup” ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Gözetim çalışmalarına devam edenler

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, Kurul Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi kapsamında bulunan Vergi Müfettiş Yardımcılarından;

a) Birinci yeterlik sınavına girmemiş olanların yardımcılık dönemi genel performans puanlarının hesaplanmasında Ek-3’te yer alan form kullanılır. Bu durumda olanlar için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre verilen refakat değerlendirme notunun %70’i; temel hazırlık eğitimi seminer notunun %15’i, hizmet içi eğitim sınav notunun %15’i ve bu maddenin yürürlük tarihi öncesinde girdiği yetki sınavlarından almış olduğu en yüksek yetki sınav notunun %70’i alınmak suretiyle hesaplanan sınav puanının %20’si; bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre verilen Daire Başkanı değerlendirmesine ilişkin notun %10’u Ek-3’te yer alan formda belirtildiği şekilde kullanılır.

b) Birinci yeterlik sınavından başarısız olanlar için ikinci sınav hakkına girişte en az bir yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartı aranmaz. Bu durumda olan Vergi Müfettiş Yardımcıları için 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre hesaplanan performans puanı dikkate alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-1B, Ek-2 ve Ek-2B’sinde yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak, Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan “GRUP” ibareleri “DAİRE” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1A ve Ek-2A’sında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak, açıklama bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Bu form 20 nci madde kapsamındaki raporlar için Rapor Değerlendirme Komisyonları, 21 inci madde kapsamındaki raporlar için Başkanlık tarafından doldurulacaktır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2C’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü ekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/1/2016

29590

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/3/2017

30017

Ekler için tıklayınız