7 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31447

TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN

UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “bu hakkı veren gerçek veya tüzel kişinin imza beyannamesi veya imza sirküleri” ibaresi “bu hakkı veren gerçek kişiyse imza beyannamesi, tüzel kişi ise MERSİS numarası veya ticaret sicil numarası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2019

30961

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/2/2021

31401

2-

5/3/2021

31414