7 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31447

TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/4/2010 tarihli ve 27565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “imza sirküsünü,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/4/2010

27565

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/3/2011

27870

2-

7/6/2011

27957

3-

13/10/2018

30564

4-

11/7/2020

31182