7 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31447

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI LİSANSLI HARİTA

VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/8/2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iş sayıları dikkate alınarak kademeli olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Geçmişe dönük işler için mesleki faaliyet denetim ücreti, denetimin yapıldığı tarihteki denetim ücretinden tahsil edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/8/2015

29436