7 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31447

YÖNETMELİK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL KURUL

ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Genel Kurula Elektronik Katılım

EK MADDE 1 – Birlik Yönetim Kurulu tarafından teklif ve Genel Kurul Başkanı tarafından tespit olunması halinde Genel Kurul delegeleri Genel Kurula elektronik ortamda katılabilir.

Genel Kurul Başkanlık Divanı, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve Birlik Başkanı toplantıya fiziki olarak katılır. Genel Kurul komisyon üyelerinin Genel Kurula fiziki olarak katılımına birinci fıkrada belirtilen usule göre karar verilir.

Birlik Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul delegelerinin iradelerinin toplantılara sağlıklı bir şekilde yansıması ve toplantılara ilişkin sistem ve ağ güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.

Genel Kurulun bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Birlikçe belirlenir. Bu usul ve esaslar Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.

Birlik organ seçimlerinin yapılacağı Genel Kurul bu madde kapsamı dışındadır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.