7 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31447

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “noter onaylı imza sirkülerinin” ibaresi “sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/2/2019

30674

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/8/2019

30854

2-

16/4/2020

31101

3-

3/7/2020

31174

4-

22/10/2020

31282