7 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31447

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e), 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c), 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d), 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/10/2007

26664

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/3/2010

27526

2-

14/1/2021

31364