7 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31447

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR YATIRIMLARININ VE GİRİŞİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE

VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 24/4/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “şirkete ait imza sirküleri” ibaresi “şirkete ait sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “şirkete ait imza sirküleri” ibaresi “şirkete ait sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/4/2009

27209

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/3/2012

28246

2-

16/10/2018

30567

3-

14/6/2020

31155