7 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31447

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI BÜTÇE,

MUHASEBE UYGULAMALARI İLE İÇ DENETİME İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2014 tarihli ve 29143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Bütçe, Muhasebe Uygulamaları ile İç Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili bankalara imza sirküleri gönderilmek suretiyle,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2014

29143