5 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31445

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENİZ ARAŞTIRMALARI İLE HİDROGRAFİK

ÖLÇMELER VE İNSANSIZ DENİZ-HAVA SİSTEMLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Deniz Araştırmaları ile Hidrografik Ölçmeler ve İnsansız Deniz-Hava Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Deniz Araştırmaları ile Hidrografik Ölçmeler ve İnsansız Deniz-Hava Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,

c) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,

ç) Merkez: Mersin Üniversitesi Deniz Araştırmaları ile Hidrografik Ölçmeler ve İnsansız Deniz-Hava Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

f) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

g) Sekreter: Merkezin sekreterini,

ğ) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Faaliyet alanlarına giren konularda bilimsel ve eğitim amaçlı çalışma ve iş birlikleri planlamak ve yürütücülüğünü üstlenmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık desteği vermek.

c) Alanı ile ilgili konularda projeleri yürütmek ve bu konuda eksikliği hissedilen teknik elemanların yetiştirilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Mevcut deniz araştırmaları-hidrografik ölçmeler ve insansız deniz-hava teknolojileri ve politikalarındaki gelişmeleri takip ederek bunlar için bir standart oluşturmak ve öneriler geliştirip ilgililerin bilgisine sunmak.

b) Deniz, göl, baraj ve akarsu alanlarının hidrografik özelliklerini fotogrametrik yöntemlerle araştırmak ve insansız deniz-hava sistemleri ile güncel teknolojilerden faydalanarak hızlı ve kalite kontrolü yapılmış şekilde proje ve mühendislik alanlarında hizmete sunulacak veriler hazırlamak.

c) Hidrografik ölçmeler kapsamında ve ilgili mevzuat çerçevesinde kıyı, liman, marina, yat limanı, balıkçı barınağı, çekek yeri, iskele, rıhtım, mendirek, tersaneler, derin deniz deşarjı projeleri, denizaltı fiber optik kablo ve yakıt boru hatları, temiz su hatları güzergah planlaması, şamandıra sistemleri ve LNG depolama–dolum tesisleri, kıyı düzenlemesi ve dolgu plan çalışmaları, güneşlenme platformu, ahşap ve PVC iskele projeleri, deniz tabanı tarama ve hacim hesabı çalışmalarının, baraj ve enerji santrallerinin, nehir ve dere ıslah çalışmalarının, su altı/üstü kültürel miras alanlarının projelendirilmesi faaliyetlerinin jeodezik ve fotogrametrik yöntemlerle ölçülmesi, batimetrik (derinlik) ve deformasyon ölçümleri ile batimetrik harita ve benzeri projeleri üretme faaliyetlerini yürütmek.

ç) İnsansız deniz-hava sistemleri kapsamında ve ilgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlara halihazır harita, imar planları, plan tadilatları, şeritvari haritalar, kamulaştırma projeleri, deformasyon ölçümleri, arkeolojik haritalar, üç boyutlu modelleme projeleri, mimari rölöve ve restorasyon projeleri, coğrafi bilgi sistemleri projeleri, kadastral projeler, yerkabuğu hareketlerinin izlenmesi projeleri, kıyı ve kıyı kenar çizgisi belirleme ile jeodezi ve fotogrametrik mühendisliği projeleri üretme faaliyetlerine katkıda bulunmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında insansız hava aracı sistemlerinin ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarında test, onay ve eğitim yetkisi sahibi olmak için gerekli çalışmaları yapmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına başta insansız hava aracı sistemleri olmak üzerine itki, aerodinamik, uçak yapısı, aviyonik, uçuş kontrolü ve uçuş elektroniği gibi havacılık konularında çalışmalar yapmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu personeline, yerel yönetimlerde çalışanlara, mimarlara, mühendislere, öğretmen ve öğrencilere deniz araştırmaları-hidrografik ölçmeler ve insansız deniz-hava sistemleri konusunda eğitim verilmesini sağlamak, bu amaçla düzenlenecek seminer ve kurslarla konu hakkında elde edilen yeni teknik ve bilgileri aktarmak.

g) Gelecekte uygulanabilir deniz araştırmaları-hidrografik ölçmeler ve insansız deniz-hava sistemleri teknolojileri üretmek.

ğ) Uygulama projeleri ve çözümlemeleri yapmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kurum/kuruluşlar ile yapılacak protokoller ile deniz araştırmaları ile hidrografik ve insansız deniz-hava sistemleri ölçme çalışmalarının kontrolörlüğünü ve danışmanlığını yapmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında günümüz deniz araştırmaları-hidrografik ölçmeler ve insansız deniz-hava sistemleri teknolojilerinin uygulanmasında, yürütülmesinde ve denetiminde ilgili kurumlara danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek.

i) Deniz araştırmaları, hidrografik ölçmeler ve insansız deniz-hava sistemleri alanlarının ileri elektronik ve bilgisayar teknolojileri konularında, eğitim ve araştırma yapmak, teknoloji geliştirmek ve uygulama yapmak.

j) Deniz araştırmaları-hidrografik ölçmeler ve insansız deniz-hava sistemleri ve teknolojileri konularında Ülkenin bilimsel ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak yeterliliği sağlamak için çalışmalar yapmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında hidrografik ölçmeler ve teknolojileri ve insansız deniz-hava sistemleri konularındaki uygulamalarda, ulusal-uluslararası araştırma ve uygulama projeleri ile eğitim programlarını organize etmek ve yürütmek.

k) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyet alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, uygulamak ve/veya uygulanmasının takibini yapmak.

l) Güncel deniz araştırmaları-hidrografik ölçmeler ve insansız deniz-hava sistemleri teknolojilerini ve uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla yurt içi ve dışı teknik geziler tertip etmek.

m) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

n) Bünyesinde görev alan lisans ve lisansüstü öğrencileri ile akademisyenlerin çalışma konularına ilişkin laboratuvarlar kurmak, akademik faaliyetleri için mekân ve staj imkânı sağlamak.

o) Yurt dışı ve yurt içi yükseköğretim kurumları ile öğretim elemanı ve araştırmacı hareketliliğine katkıda bulunmak, olanak sağlamak.

ö) Merkezin amaçlarına uygun olan Rektörlükçe verilen diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Müdürün görüşü alınarak Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcısı Merkezin amacına uygun olarak işleyişinden Müdüre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, kararları Rektöre sunmak ve uygulamak.

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezde görev yapacak eğitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmelerle ilgili önerileri Rektöre sunmak.

d) Üniversite dışındaki diğer kamu veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

e) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdürlüğe vekâlet etmek.

b) Koordinasyon işlerinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim, yönetim ve öğrenci işlerini yürütmek.

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Müdür, Merkezin amaçlarını ve faaliyet alanlarını gözeterek üye sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir.

(2) Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdür gerekli gördüğünde üyelerin görev süresinden önce görevlerine son vermeyi Rektöre önerebilir.

(3) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün belirlediği gündem maddelerini görüşmek üzere Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

(6) Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını değerlendirerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün talebi üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

d) Koordinasyon/çalışma gruplarının görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

f) Gerekli durumlarda Üniversite dışı paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, mühendis, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, mühendis, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından kurulur. Danışma Kurulu; Müdür ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen kişilerin Rektör tarafından görevlendirilmesiyle oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdür uygun gördüğü takdirde üyenin görevine 3 yıldan önce son verebilir. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendirilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacağı düşünülen uygun görülen dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Merkezin çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzmanlarının Danışma Kurulunda olmaya uygun görülen temsilcileri Rektörün onayı ile kesinleşir. Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan en fazla 25 dış paydaşın uygun görülen temsilcisinden meydana gelir. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdür uygun gördüğü takdirde üyenin görevine 3 yıldan önce son verilmesini Rektöre sunabilir. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz; ancak, kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere önerilerde bulunmak ve Merkez faaliyetlerine destek sağlamak.

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyelerinin kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinlik, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ile görev yapacak olan birimler ya da çalışma grupları oluşturulabilir. Bir birim ya da çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Müdür tarafından belirlenir.

Koordinatör

MADDE 16 – (1) Koordinatör; Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.