5 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31445

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İKÇÜ-TAM): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk dünyasının dil, tarih ve edebiyat eserlerini, arkeolojisini, sanatını, günümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel durumunu incelemek.

b) Türk dünyası ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, bu araştırmalara Türkiyat araştırmacılarının katılımını sağlamak.

c) Türkiye’nin dünya konjonktürü içindeki yerinin kuvvetlendirilmesi için Türk dünyasının potansiyel gücünün harekete geçirilmesiyle ilgili projeler hazırlamak ve çözümler üretmek.

ç) Türk dünyası ile ilgili olarak Türkiye’de ve Türkiye dışında yapılan çalışmaları değerlendirmek, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Türk dünyasında yayımlanan kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan kütüphane ve dokümantasyon merkezini kurmak.

e) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren her konu hakkında bilgi ve fikir alış verişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak.

f) Türk dünyası ile ilgili kitap ve dergi yayımlayarak bu alan üzerinde çalışan bilim adamlarımızın bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler hâline getirmek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Türk dilinin Türk dünyasında ortak iletişim dili hâline getirilmesi amacıyla kurslar açmak ve yayınlar yapmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Türk dünyası ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak.

h) Türk tarih ve kültürüyle ilgili hazırlanacak yazılı ve görüntülü medya programlarına bilimsel destek sağlamak.

ı) Yurt içi ve yurt dışında Türk tarih ve kültürü ile ilişkili merkezlere kuruluş amacına uygun olarak kısa süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek.

i) Merkezin amaçlarına uygun olarak yükseköğretimle ilgili mevzuat kapsamında kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

j) Rektör tarafından önerilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları, Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere Türklerin tarih içerisinde yaşadığı bütün eski ve yeni yurtlarını, bu yurtlarda yaşamış ve yaşamakta olan tüm Türk topluluklarını, Türklerin bu yurtlarda dil, tarih ve edebiyat eserleri başta olmak üzere meydana getirdikleri kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan münasebetlerini incelemek üzere gerçekleştirilecek her türlü çalışmalar oluşturmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin genel çalışma alanı olan Türkoloji biliminin tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları ile Türk tarihi disiplinlerinde profesörlük veya doçentlik unvanına sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Türkolojinin tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları ile Türk tarihi disiplinlerinde en az doktora unvanına sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından tekrar aynı usul ile görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda yapılan çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden birinci derecede sorumlu olup her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin işleyişi ve faaliyetleri hakkında Rektörlüğe rapor verir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Değişik bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek görevlendirilmesi için Rektöre teklif etmek.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.

d) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

f) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önereceği ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek iki üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve Merkezin amaçlarına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin amaçlarına olan müracaatları inceleyerek, uygun görülen destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek, araştırmacı ve uygulayıcı elemanlara araştırma ve yayın konularında mali destek sağlamak.

ç) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak.

d) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayım, tanıtım ve iş birliği faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek.

e) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık, yayın ve iş birliği konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma birimleri oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

g) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca Üniversite öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite dışında olup söz konusu alan uzmanlığına sahip kişiler arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az yedi, en fazla dokuz kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan Danışma Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarını etkinleştirmesi yönünde tavsiye niteliğinde kararlar almak, Merkezin faaliyetleri hakkında süresi, şekli, amaca uygunluğu, insan gücü ve benzeri konularda değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak, her yıl Merkezin faaliyetlerine ilişkin gözlemleri yansıtan danışma raporunu hazırlamaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez proje koordinatörlükleri ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde takibi ve sonuçlandırılması için her bir faaliyet için o faaliyetle ilgili uzmanlık alanlarında bulunan Üniversite öğretim elemanlarından bir kişi proje koordinatörü olarak görevlendirilir. Yapılan çalışmalar proje koordinatörünün sorumluluğunda yürütülür. Proje koordinatörü Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca proje koordinatörü olarak da görev alabilirler. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar sona erdiğinde koordinatörlük görevi bitmiş sayılır.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.