5 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31445

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEVZİYE HEPKON SPOR BİLİMLERİ VE

SPORCU SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 13/12/2020 tarihli ve 31333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usul ile görevden alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Yürütme Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen dört üye dâhil olmak üzere yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Müdür, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, görüşlerini almak üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyetlerine katkısı olacağı düşünülen kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en az beş en fazla on beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/12/2020

31333