5 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31445

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin  amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm: Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü,

b) Danışma Kurulu: Bursa Uludağ Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Fakülte: Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,

ç) Merkez: Bursa Uludağ Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bölümde eğitim gören ve ilişkili alanlarda çalışmalarda bulunan lisans ve lisansüstü öğrenciler ile öğretim elemanlarına eğitim, uygulama ve bilimsel çalışma yapmalarına katkıda bulunmak için ortam hazırlamak.

b) Bölümde eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve inovasyon çalışmaları yapma imkânı sağlamak.

c) Fizyoterapistlerin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel iş birliğini artırmak ve bu yönde yapılacak çalışmaları desteklemek.

ç) İnsan sağlığına yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri düzeyde araştırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlamak.

d) Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim dalıyla birlikte çalışan diğer bilim dalları ile bilimsel faaliyetler ve iş birlikleri sağlamak.

e) Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim alanı ile ilgili yurt içi ve yurt dışı proje ve araştırma faaliyetleri yürütmek.

f) Hastane ve diğer sağlık ve araştırma kuruluşları ile sağlık problemleri çözümüne yönelik disiplinlerarası akademik iş birliği yapmak.

g) Kronik sağlık problemleri oluşturan sorunların çözümü ve toplum yararı için her türlü farkındalık attırıcı fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs, proje, çevrimiçi eğitim ve benzeri bilimsel faaliyet ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantılara katılmak ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerektiğinde bu çalışmalarla alakalı sertifikalar vermek, tesis ve işletme kontrol çalışmaları yapmak.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar çıkarmak, kitap, dergi ve broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, toplumu sağlık eğitim gereksinimleri doğrultusunda bilinçlendirmek.

ı) Çoklu-disiplinli ve disiplinlerarası çalışma yapmayı teşvik ederek, temel bilimler, klinik bilimler ve mühendislik bilimlerinin ortaklığında uygulamaya yönelik araştırma projeleri oluşturmak, koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanabilmek.

i) Başta Fakültenin diğer bölümleri ve Üniversite hastanesi olmak üzere, Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren enstitü, fakülte, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ile Bursa ili ve çevresinde yer alan eğitim araştırma hastaneleri, sağlıklı yaşam merkezleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon dalı merkezleri ve benzeri diğer kurumlar ile iş birliği yapmak.

j) Fizyoterapide kullanılabilecek yeni teknikleri, uygulama yaklaşımlarını ve inovatif teknolojileri analiz ederek pilot çalışmalara uygun hale getirmek.

k) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri vermek.

l) Güncel ve uluslararası platformlarda kabul gören fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntem ve yaklaşımları hakkında hem meslek içinde hem de toplumda farkındalığı ve bilgi düzeyini arttırmak, bu sayede hastalık gelişmeden gerekli koruyucu yaklaşımların en iyi şekilde uygulanmasını sağlayarak bireylerin yaşam kalitelerini mümkün olduğunca yükseltmek ve topluma gerekli eğitimleri vermek.

m) Fizyoterapi ve rehabilitasyon danışmanlık gereksinimi duyan bireylerde koruyucu yöntemleri uygulayarak araştırmalar yapmak ve toplumsal farkındalığı artırmak.

n) Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, kişi haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmak.

o) Toplumun kas ve iskelet sistemi sağlığı başta olmak üzere sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesini ve olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek ve uygulamak.

ö) Türkiye ve dünyadaki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli sağlık hizmeti sunmak, çağdaş, bilimsel ve güvenilir her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin çoklu-disipliner şekilde verilmesini sağlamak.

p) Başta sağlık turizminin geliştirilmesi olmak üzere, sağlıkla ilgili her türlü ulusal politikanın üretilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

r) Merkeze gelir sağlamak üzere, üretilen ürün ve hizmetlerin, ilgili mevzuat ve döner sermaye sistemi çerçevesinde satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetmek.

s) Disiplinlerarası yüksek lisans ve doktora programları açılması için çalışmalar yapmak, bu amaçla girişimlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünün lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim elemanlarına eğitim, uygulama ve araştırma ortamı sunmak.

b) Fizyoterapistlerin çalışma alanında faaliyet gösteren yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ve uluslararası organizasyonlar ile iş birliğini sağlamak.

c) Meslek içi ve dışı ilgili bölümlerle toplum sağlığına yönelik ortak çalışma ve projeler hazırlamak ve yürütmek.

ç) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim, seminer, konferans, sempozyum ve kongreler düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak.

d) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında her türlü materyal, süreli yayınlar, kitap, doküman, görsel yayınlar üretmek, toplamak ve arşiv sistemi kurmak.

e) Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel/resmi kuruluşlarla ve ilgili derneklerle iş birliği yapmak, bilgi ve hizmet paylaşımı sağlamak.

f) Hastalığın önlenmesi ve tedavisi hakkında fizyoterapistlerin farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmak, bu amaçla meslek içi eğitim toplantılarına katılmalarını sağlamak.

g) Fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü konularda topluma yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemek, elektronik iletişim ağı kurmak, konunun önemi ve toplumsal farkındalığın arttırılması için kamuoyuna yönelik basılı ya da görsel yayınlar hazırlamak, ayrıca kurumsal ve kitlesel sağlık danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunmak.

ğ) Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, kişi haklarına saygılı modern fizyoterapi rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili fizyoterapi ve rehabilitasyon dallarında uzmanlaşmış ve bu konuda akademik ve tercihen idari deneyime sahip Bölümde tam zamanlı çalışan fizyoterapist öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarını düzenli ve etkin bir biçimde yürütmek, Merkezin denetimi ile ilgili önlemleri almak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu, işleyişi ve yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

f) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) İlgili akademik birimlerle iş birliği içerisinde eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ile projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili ihtiyaçları Rektöre sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün çalışmalarına yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunu oluşturan üyeler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcılarından biri katılır. Görev süresi biten müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilebilir.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere; kendilerine bağlı alt birimlerin Merkezin amaçlarına uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere; Müdür için tanımlanan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulunda yer alacak diğer dört üyeden en az ikisi Bölümde, diğer üyeler ise Fakülte veya Üniversite bünyesindeki diğer fakültelerin ilgili bölüm/anabilim dallarında tam zamanlı olarak görevli öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak, eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek, yatırım ve bütçe tasarısını Rektöre sunmak üzere görüş hazırlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

f) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

g) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimler ile iş birliği içinde hazırlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu, doğal üyelere ek olarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanıyla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek nitelikteki Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on beş kişiden oluşur. Ayrıca, gerek görülmesi halinde, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görüş ve düşüncelerine başvurulacak en çok beş kişi daha davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Rektör ya da görevlendireceği bir rektör yardımcısının da katılımıyla yılda en az bir kez salt çoğunluk aranmadan toplanır.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği içinde sektörün ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olmak.

c) Merkezin geliştirilmesine yönelik konularda, Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkeze bağlı ünite ve birimler

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulunca ünite ve birimler oluşturulabilir.

(2) Tüm birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Müdüre karşı sorumludur.

Komisyonlar

MADDE 17 – (1) Uzmanlık gerektiren konular ile idari, mali ve teknik konularda çalışmalar yapmak üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile komisyonlar kurulabilir.

(2) Komisyonların çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini ilgili mevzuata göre Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.