4 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31444

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalının başkanını,

d) Bitirme projesi: Tezsiz yüksek lisans bitirme projesini,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Enstitü: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

g) Kabul jürisi: Programlara başvuruların değerlendirme sürecini yürütmekle görevli, program koordinatörü tarafından belirlenen ilgili öğretim üyelerinden oluşan jüriyi,

ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

h) KHAS İYS: Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

ı) Mütevelli Heyet: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

i) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

j) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli ders ile doktora yeterlik sınavı ile tez ve uygulamalarını içeren programları,

k) Program koordinatörü: Anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulunca atanan ve programı uygulayan öğretim elemanını,

l) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Kadir Has Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,

o) Üniversite (KHAS): Kadir Has Üniversitesini,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim–Öğretim ile İlgili Ortak Hükümler

Eğitim-öğretim dili

MADDE 4 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Ancak Senato kararı ve YÖK onayıyla uygun görülen eğitim-öğretim birim ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe eğitim-öğretim yapılabilir. Programların eğitim-öğretim dili, Üniversitenin duyurularında gösterilir.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programların asgari başvuru ve kabul koşulları ile müfredatları, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile güz ve bahar yarıyıllarının ilk haftasında belirlenir. Adaylar başvurularını Üniversitenin ilgili yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Enstitüye yaparlar.

(2) Başvurular değerlendirilmek üzere Enstitü tarafından ilgili lisansüstü programa iletilir. Başvuruların değerlendirme süreci, program koordinatörlüğünce ilgili öğretim üyelerinden oluşturulan kabul jürisi tarafından yürütülür. Belirlenen adaylar mülakata ve/veya sınava çağrılabilir. Değerlendirme sonucunda belirlenen kabul ölçütlerini sağlayan öğrencilerin listesi ve burs önerileri kabul jürisince Enstitüye iletilir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilmek için adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari puanın altında olmamak kaydıyla Senato tarafından belirtilen puana sahip olmaları gerekir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği takdirde ALES taban puanı ve diğer sınavların denkliği Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile belirlenir.

(5) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru sırasında İngilizce dil düzeylerini belgeleyen bir sınav sonucu sunmaları istenir. KHAS’ta eğitim dili İngilizce olan bir lisans ya da lisansüstü programdan mezun olup, mezuniyetini takip eden 3 yıllık süre içerisinde herhangi bir yüksek lisans programına başvuruda bulunan öğrencilerden İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelemeleri istenmez. Lisansüstü programlara kayıt yaptırmak için gerekli asgari İngilizce dil koşulları ve kabul edilen diğer sınavların bilgisi Üniversitenin ilgili yönergesinde belirtilir.

(6) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarda, lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının oluru ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen derslerden oluşan bir bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Özel öğrenciler

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programının kayıtlı öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerden Mütevelli Heyetçe ders/kredi başına belirlenen ücret alınır. Özel öğrencilerin durumuna ilişkin diğer esaslar Üniversitenin ilgili yönergesi hükümlerince yürütülür.

Yatay geçişler

MADDE 8 – (1) KHAS’ta veya başka bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler diğer lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin geçiş yapılmak istenen programın güncel başvuru şartlarını sağlaması gerekir. Bu öğrencilerin geldikleri programda almış oldukları derslerin denkliğine ilişkin diğer esaslar Üniversitenin ilgili yönergesi hükümlerince yürütülür.

(2) Lisansüstü programlara tez aşamasında yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

Ücretler ve burslar

MADDE 9 – (1) KHAS’ta lisansüstü programlar ücretlidir. Öğrenim ücretleri ve ödeme esasları ilgili mevzuat uyarınca her yıl Mütevelli Heyet tarafından tespit ve ilan edilir.

(2) Ücretini zamanında ödemeyen veya geçmiş yarıyıllardan borcu bulunan öğrencinin kaydı askıya alınır ve ilgili mevzuatla belirlenen sürenin bitiminde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Lisansüstü öğrencilere sağlanacak burs ve desteklere ilişkin hususlar Üniversitenin ilgili yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(4) Üniversite ile ilişiği disiplin veya azami sürelerin aşımı nedeniyle kesilen öğrencinin ödemiş olduğu program ücreti iade edilmez.

(5) Yatay geçiş yoluyla gelecek öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından tespit ve ilan edilir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde ve istenen belgelerle şahsen ya da noterden onaylı vekâletname ile belirlediği vekili aracılığıyla Enstitüye başvurarak kesin kayıt yaptırırlar. Belirlenen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

(2) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen adayların kayıtları yapılmaz.

(3) Kesin kayıta ilişkin diğer işlemler Üniversitenin ilgili yönergesi hükümlerince yürütülür.

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının veya belgede tahrifat yapıldığının belirlenmesi durumunda, öğrencinin kaydı, hangi yarıyılda olduğuna bakılmaksızın kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine verilmiş diploma dâhil olmak üzere tüm belgeler iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri iade edilmez.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen tarihler içinde, geriye dönük mali yükümlülükleri yerine getirmiş olma koşulu ile en az bir derse kayıt yaptırarak kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Yüksek lisans ve doktora programlarında tez ya da bitirme projesi aşamasında olan öğrenciler her yarıyıl tez veya bitirme projesi çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Kayıt yenilemeye ilişkin diğer işlemler Üniversitenin ilgili yönergesi hükümlerince yürütülür.

Kayıt dondurma

MADDE 12 – (1) Geçerli mazereti bulunup eğitimine ara vermek isteyen öğrenciler Enstitüye akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirler. Başvurular, öğrencinin danışmanı ile ilgili program koordinatörünün görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Sağlık nedeni ile kayıt dondurmak isteyen öğrencilerden sağlık raporu istenir ve kayıt donduracakları süre Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.

(3) Rapora bağlanmış sağlık nedenleri haricinde, bir seferde bir yarıyıldan daha çok kayıt dondurulamaz. Kayıt dondurulabilecek toplam süre tezsiz yüksek lisans programlarında bir yarıyıl, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında en çok iki yarıyıldır.

(4) Kayıt dondurmaya ilişkin diğer işlemler Üniversitenin ilgili yönergesi hükümlerince yürütülür.

İlişik kesme

MADDE 13 – (1) Öğrenci kendi isteği ile ilgili Enstitüye başvurarak ilişik kesme talebinde bulunabilir. Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

Disiplin

MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Tez ve bitirme projelerinde etik ihlal şüphesi veya kanaati oluşması halinde program koordinatörünün önerisiyle ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından kurulacak bir komisyonca durum değerlendirmeye alınır ve nihai karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna bildirilir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 15 – (1) Üniversitelerarası öğrenci değişim programları, Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar uyarınca uygulanır. Öğrencinin Üniversitedeki kaydı, değişim programı süresince devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) Öğrencinin değişim programı kapsamında alacağı dersler, öğrencinin kendi öğretim planına uygun olarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanır.

(3) Eşdeğerliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve notları, transfer kredisi olarak sayılır ve öğrencinin not döküm çizelgesine işlenir.

(4) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Enstitü Yönetim Kurulu kararları ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersleri ve başarı durumlarını gösterir not döküm belgesi verilir.

Dersler

MADDE 16 – (1) Her yarıyıl açılacak lisansüstü dersler ilgili program koordinatörünün önerisiyle ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanır.

(2) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. Tezli lisansüstü programındaki tez çalışması, seminer dersi ile tezsiz lisansüstü programlardaki bitirme projesi gibi kredisiz dersler başarılı/başarısız veya devam ediyor şeklinde değerlendirilir, bir harf notu verilmez.

(3) Lisansüstü programlarda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya seçmeli ders saati ve sayısı, bu Yönetmelikte belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili program koordinatörü ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle akademik takvimde belirtilen tarihlerde belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanarak ilan edilir.

(4) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin tezsiz yüksek lisans programları hariç lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(6) Öğrenciler kayıtlı bulundukları yarıyıllarda ders planında öngörülen AKTS kredi yükleri kadar ders alabilirler. Gerekli hallerde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin alabileceği AKTS kredi yükü arttırılabilir.

(7) Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Derse devam koşulları ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve ders izlencesinde belirtildiği şekilde uygulanır.

(8) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam koşulu aranır.

(9) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak, ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilirler.

(10) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak derslerden çekilebilirler. Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır, not dökümünde Ç (çekildi) olarak gösterilir.

(11) Öğrenciler kayıtlı oldukları dönemde derslerin tümünden çekilemezler.

Sınavlar

MADDE 17 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve ara sınavı yerine yapılan mazeret sınavından oluşur.

(2) Sınavlar yazılı ve/veya belgelendirilmek koşulu ile sözlü, ödev ve seminer çalışması şeklinde veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Sınavlar, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartının ibrazı zorunludur.

(4) Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan sınavlar ile Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

(5) Sınavlar, ilgili anabilim/anasanat dalı kararı ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri dışındaki Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(6) Sınav notlarına esas teşkil eden her çeşit belge ve ilgili diğer belgeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle usulüne uygun olarak imha edilir.

(7) Mazeret sınavı; ara ve yarıyıl sonu sınavı yerine yapılan sınavdır.

(8) Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, mazeret sınavlarına girebilirler.

(9) Üniversiteyi temsilen görevlendirilen ve bu nedenle yarıyıl içi ve sonu sınavlara giremeyen öğrenciler için, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

(10) Öğrenciler, raporlu veya görevli olduğu süreler içinde yapılan sınavlara giremez; girdiği takdirde alınan not geçersiz sayılır.

(11) İlan edilen tarihte yapılan mazeret sınavına girmeyen öğrencilere, bir daha mazeret sınavı hakkı verilmez.

Notlar

MADDE 18 – (1) Öğrenciye lisansüstü programında aldığı her ders için, dersi yürüten öğretim üyesi veya görevlisi tarafından, aşağıdaki başarı notlarından biri verilir:

a) Başarı Notu               Katsayısı

             AA                       4,00

             BA                       3,50

             BB                       3,00

             CB                       2,50

             CC                       2,00

              FF                        0,00

(2) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. CC şartlı geçer yarıyıl sonu başarı notu olup, not yükseltmek için bu notların alındığı dersler eğitim öğretim süresi içinde tekrar edilebilir.

(3) Bir derse ait yarıyıl sonu notu FF olan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(4) Tezli lisansüstü programlardaki tez çalışması, seminer dersi ile tezsiz lisansüstü programlardaki bitirme projesi gibi kredisiz dersler başarılı/başarısız veya devam ediyor şeklinde değerlendirilir, herhangi bir harf notu verilmez.

(5) Diğer harf ve işaretler aşağıdaki gibidir:

a) E (Eksik) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle yarıyıl sonu sınavı yapılmayan tez, dönem projesi ve benzeri uygulamalı dersler için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci E notu aldığı derste, akademik takvimde belirtilmiş olan notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, bu bentteki süreler uzatılabilir.

b) G (Geçti) notu, kredisiz derslerden veya sadece başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. G notu ortalama hesaplarına katılmaz.

c) S (Sürüyor) notu, bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde, nihai harf notunun verileceği yarıyıllardan önceki yarıyılların sonunda başarıyla devam eden öğrencilere verilir. S notu ortalama hesaplarına katılmaz.

ç) Ç (Çekildi) notu, öğrencinin çekildiği ders için verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

d) T (Tekrar) işareti, bir dersin tekrar alındığını göstermek için kullanılır. Seçmeli bir dersin yerine, danışmanın onayıyla, başka bir ders alındığında da, bu dersin T ile işaretlenmesi gerekir.

e) H (Hariç) işareti, bir dersin ortalama hesabından hariç tutulduğunu göstermek için kullanılır.

f) TR (Transfer) işareti, Üniversite içi yatay geçiş yapan veya bir değişim programına katılan veya Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile farklı bir üniversiteden ders alan öğrencilerin, almış oldukları ve eşdeğerliliği anabilim/anasanat dalı başkanı önerisi üzerine birim yönetim kurulunca kabul edilmiş olan transfer dersleri için kullanılır.

g) M (Muaf) işareti, öğrencinin muaf tutulduğu dersleri gösterir.

ğ) NGR işareti, akademik takvimde belirtilen süreler içinde notu girilmeyen derslere otomatik olarak verilir.

h) BH (Bilimsel Hazırlık) işareti, dersin bilimsel hazırlık döneminde alındığını gösterir. Bu notlar lisansüstü programın genel not ortalamasına katılmaz.

ı) SGR (Sınava Girmedi) işareti, bu Yönetmeliğe göre süresi olduğu için doktora yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için kullanılır.

i) MD işareti not ortalamasına etki etmeyen öğrencinin aldığı dersleri gösterir.

(6) Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı notuna katkısı, yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavları için çan eğrisi, baraj notu ve benzeri ders ölçme ve değerlendirme kriterleri, dersin hedefleriyle birlikte dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek her yarıyıl derslerinin başlangıcında ders izlencesi ile öğrencilere duyurulur.

(7) Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar, arazi ve işyeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam durumu, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları; ders başarı notunun en az %20’sini veya en fazla %80’ini ve yarıyıl sonu sınavı notu, ders başarı notunun en az %20’sini veya en fazla %80’ini oluşturur.

(8) Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmaların ve yarıyıl sonu sınavının notları ilan edilir.

(9) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması (AYNO), öğrencinin her yarıyılda aldığı derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait AKTS kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın kredi saatleri toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

(10) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait AKTS kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın kredi saatleri toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

(11) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken öğrencinin çekildiği dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

(12) Ağırlıklı yarıyıl ve genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin en son aldığı not geçerlidir. Tekrar alınan bir ders için harf notu verildiğinde eski harf notu genel not ortalamasına katılmaz.

(13) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ders tekrarı yapabilirler. Bu öğrencilerin GNO hesabında en son aldıkları not esas alınır.

(14) Öğrenciler, sınav notlarının ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde, maddi hata gerekçesiyle ilgili birimlere yazılı olarak başvurup sınav notuna itiraz edebilirler. Enstitü ilgili öğretim üyesine sınavı tekrar inceleterek, öğrencinin itirazını ve öğretim üyesinin değerlendirmesini iki hafta içinde Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlar ve öğrenciye bildirir. Sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve yeniden değerlendirme yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlar

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az on ders ile bitirme projesi dersinden oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış dördüncü sınıf seviyesindeki lisans derslerinden seçilebilir. Sayılan derslerin AKTS kredi ve not dönüşümleri program koordinatörünün önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(4) Öğrenci tamamlamış olduğu bitirme projesinin bir kopyasını danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı, program koordinatörünün önerisiyle, her öğrenci için ders seçimi ve bitirme projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan ve doktora derecesine sahip bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, program koordinatörünün gerekçeli önerisi, anabilim/anasanat dalının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık süresi hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 22 – (1) Tüm derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlamış olan, ağırlıklı genel not ortalaması 2,00/4,00 olan öğrenci tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Bitirme projesinin Senato tarafından kabul edilmiş yazım kılavuzuna uygunluğunu Enstitü kontrol eder. Bu kontrolden sonra uygun bulunan bir adet kopyayı akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitüye teslim eden ve Senato tarafından belirlenen diğer şartları yerine getiren öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir, ancak diploma eki verilmez.

(3) Tezsiz yüksek lisans diplomasının üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme becerilerini kazanmasını sağlamaktır. Bu program bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, dördüncü sınıf lisans derslerinden seçilebilir. Sayılan derslerin AKTS kredi ve not dönüşümleri program koordinatörünün önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirlenen tarihlerde Enstitüye dilekçe ile başvurmaları gerekir.

(4) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup öğrenim ücreti bursu almaya hak kazanan öğrencilerin akademik becerilerin aktarıldığı kredisiz SGS 550 – Akademik Beceriler dersini alması zorunludur.

(5) Tezli yüksek lisans programının başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin tez savunma sınavına girmeden önce SCI, SCI-EXP, SSCI, SSCI-EXP, AHCI, SCOPUS veya ULAKBİM tarafından taranan dergilerde en az bir bilimsel makale yayınlaması zorunludur. Yayın kabul yazısının Enstitüye sunulması yeterlidir.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans program koordinatörü, anabilim/anasanat dalı başkanlığı vasıtasıyla her öğrenci için bir danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin tez danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, danışman olarak Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi de Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversite içinden ya da dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden ikinci bir tez danışmanı atanabilir.

(3) Gerekli hallerde, program koordinatörünün önerisiyle, anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yukarıdaki esaslara uygun olarak danışman değiştirilebilir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Programlarında öngörülen dersleri ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğrenim planında yer alan dersleri tamamlayamayan, azami süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen ve Üniversitenin öngördüğü asgari başarı koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen 3 adet nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Tez sınavının tarihi ve yeri, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Enstitü tez çalışmasını ve intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak tez sınavı sırasında sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra dinleyicilere kapalı olarak jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin tez sınavı tarihinden itibaren beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Talepte bulunan öğrencilere, tezsiz yüksek lisans programında tamamlamaları gereken ders ve proje dersi varsa, bu yükümlülüklerini tamamlayabilmeleri için 1 yarıyıl ek süre verilebilir.

Diploma

MADDE 27 – (1) Seminer ve SGS 550 – Akademik Beceriler dâhil olmak üzere derslerini başarıyla tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalaması 2,50/4,00 üzerinde olan ve diğer şartları yerine getiren, tez çalışmasını tez savunma jürisi önünde başarı ile savunarak takip eden bir ay içinde Enstitüye teslim eden öğrenciye tezli yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde tez çalışmasının Enstitüye teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, diploma aslı hazırlanıncaya kadar, diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir, ancak bu halde diploma eki verilmez.

(2) Birinci fıkradaki koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tez çalışmasının Tez Savunma Jürisi üyelerince imzalanmış nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) Yüksek lisans tez çalışmasının bir kopyası, Enstitü tarafından, tez çalışmasının Enstitüye tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda YÖK Başkanlığına gönderilir.

Doktora programının amaç ve kapsamı

MADDE 28 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel sorunları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programı, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler için 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirlenen tarihlerde Enstitüye dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

(5) Doktora programına kayıtlı olup öğrenim ücreti bursu almaya hak kazanan öğrencilerin akademik becerilerin aktarıldığı kredisiz SGS 550 – Akademik Beceriler dersini alması zorunludur.

(6) Doktora programının başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin tez savunma sınavına girmeden önce SCI, SCI-EXP, SSCI, SSCI-EXP, AHCI veya SCOPUS kapsamında taranan ve araştırma alanında Quartile 1 kategorisinde olan dergilerde en az bir bilimsel makale yayınlaması zorunludur. Hukuk programlarında belirtilen endekslerce taranan herhangi bir dergide yapılmış yayın kabul edilir. Yayın kabul yazısının Enstitüye sunulması yeterlidir.

Doktora programında danışman atanması

MADDE 29 – (1) Program koordinatörü, anabilim/anasanat dalı başkanlığı vasıtasıyla her öğrenci için bir danışman ile tez başlığı ve konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde danışman olarak Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi atanabilir.

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite kadrosu dışından ve en az doktora derecesine sahip ikinci tez danışmanı atanabilir.

(5) Gerekli hallerde, program koordinatörünün önerisi üzerine anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla genel esaslara uygun olarak danışman değiştirilebilir.

Doktora programında süre

MADDE 30 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili derslerin başarıyla tamamlanması için belirlenen azami süre; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(3) Programda yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami sürelerde tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süreler doktora öğreniminin tamamlanması için asgari ve azami süreler olup, öğrenim ücreti ilgili mevzuatta öngörülen esaslara göre belirlenir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrenci;

a) En az yedi dersini başarı ile tamamlamış olmak kaydıyla ve talepte bulunması halinde Üniversitede var olan bir tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilir.

b) Kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan öğrencilerle doktora tezinde başarılı olmayanlara başvurmaları halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli AKTS kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla, Üniversitede var olan bir tezsiz yüksek lisans programı diploması verilir. Talepte bulunan öğrencilere, tezsiz yüksek lisans programında tamamlamaları gereken ders ve bitirme projesi için bir yarıyıl ek süre verilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Programında yer alan dersleri tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenci yeterlik sınavına girmek için başvurabilir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız olmuş kabul edilir ve ilişikleri kesilir.

(4) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asil ve biri Üniversite dışından iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(5) Komite tarafından belirlenen sınav jürisi üyeleri, Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır. Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin yeterlik sınavında başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam AKTS kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, program koordinatörünün önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka, ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve Üniversite dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse Komite toplantılarına katılabilir.

(3) Program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez izleme komitesi üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Tez savunma sınavının tarihi ve yeri, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Enstitü tez çalışmasını ve intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak tez savunma sınavı sırasında sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Talepte bulunan öğrencilere, tezsiz yüksek lisans programında tamamlamaları gereken ders ve proje dersi varsa, bu yükümlülüklerini tamamlayabilmeleri için 1 yarıyıl ek süre verilir.

Doktora diploması

MADDE 35 – (1) Kredili derslerini, kredisiz seminer ve derslerini başarıyla tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalaması 3,00/4,00 ve üzerinde olan ve belirlenen diğer şartları yerine getiren öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Mezun olan öğrenciye diploma ile birlikte diploma eki de verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir, ancak diploma eki verilmez.

(4) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tez çalışmasının tez savunma jürisi üyelerince imzalanmış nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Doktora tez çalışmasının bir kopyası, Enstitü tarafından, tez çalışmasının Enstitüye tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 36 – (1) Üniversite, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdüremez.

(2) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(3) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri hâlinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 27/9/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 yılı eğitim-öğretim yılı güz yarıyılının başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.