4 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31444

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ UÇUCU YAĞ VE KOKU DUYUSU GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Uçucu Yağ ve Koku Duyusu Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesi Uçucu Yağ ve Koku Duyusu Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstinye Üniversitesi Uçucu Yağ ve Koku Duyusu Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Aromaterapi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak, ürettiği yeni bilgi ve teknolojileri kullanıma sokmak ve eğitim-öğretime destek vermek.

b) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak.

c) Diğer üniversite, kamu kurumları ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvarları oluşturmak, donanım ve verileri sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası alanda aromaterapi ile ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak.

b) Merkezce yürütülecek klinik çalışmalar ve bilimsel aktiviteler yapmak, uluslararası düzeyde alanında ülkemizi temsil edecek referans merkezi olmak.

c) Yapılan araştırma sonuçlarını uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüştürmek.

ç) Türkiye’nin aromatik bitki kaynaklarından uygun yöntemlerle üretilebilecek uçucu yağ ve diğer doğal aromatik ekstreleri, aromaterapide kullanılan sabit yağ ve diğer doğal taşıyıcıları ve aktif bileşenlerini araştırmak, analiz, ekstraksiyon ve üretim yöntemlerini ve tekniklerini uygulamak ve geliştirmek.

d) Türkiye’de endemik olarak yetişen veya kültürü yapılabilen aromatik bitkilerden, uçucu yağ ve diğer doğal aromatik ekstrelerin üretilmesine, bu ürünlerin potansiyellerinin ortaya konmasına ve endüstriyel değerlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

e) Aromaterapi ve uçucu yağların kalite ve güvenli kullanım konularında, alandaki yeni gelişmeler hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

f) Aromaterapi konusunda araştırmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projeler geliştirmek, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Aromaterapi konusunda çalışmalar yapan klinik ve temel bilim alanlarından meslektaşların birbirleriyle olan iletişim bağlarını güçlendirmek için birleştirici etken olmak ve onların mesleki çalışmalarında bilimsel yönden destekleyici ve geliştirici hizmetler vermek.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir ve lüzumu halinde görevlendirildiği usule uygun olarak görevden alınabilir.

(2) Müdür,  çalışmalarında kendisine yardımcı olmak   üzere  Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olur. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi yönetir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, onun da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemlisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaları düzenli bir şekilde yönetmek ve Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.

c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yapmak.

ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

d) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.

f) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

g) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ğ) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve aromaterapi ve klinik aromaterapi uygulamaları konusunda deneyimli, Üniversitenin Eczacılık Fakültesi öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üç kez arka arkaya veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin mali işlemlerini, gelir ve gider dengesini koordine etmek.

f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.