4 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31444

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ GIDA VE TARIMSAL ÜRETİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gıda ve Tarımsal Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları ile yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gıda ve Tarımsal Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ile bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Doğu Anadolu Bölgesini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gıda ve Tarımsal Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite bünyesinde gıda, hayvancılık ve tarımsal üretim konularında yürütülecek uygulama, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerini koordine etmek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi, inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek, modern yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede hayvancılık, tarım, gıda üretimi uygulama ve araştırmaları ile ilgili meslek yüksekokulları, fakülte ve enstitülerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak.

b) Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek hayvancılık ve hayvan sağlığı alanında, çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak.

c) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan materyalleri üretimi için gerekli bilimsel altyapıyı kurmak, gen bankası oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamak.

ç) Tarım, hayvancılık ve gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek, Üniversite içi ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında gıda üretimine ilişkin kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, projeli bilimsel araştırmaları desteklemek, yürütmek veya gerektiğinde ortak olmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek.

f) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak, projeli bilimsel araştırmalar yapmak.

g) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağlamak ve bu konuda denetim yapmak.

ğ) Yönetim Kurulunca uygun görülen, bu projelere ortak olmak veya desteklemek.

h) Merkezin amacına uygun benzeri diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetleri ve amaçlarına uygun bir bilim dalında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün önerisi ile Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından olmak üzere Merkezin faaliyetlerine uygun alanlarda çalışan en fazla üç müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür ve yardımcılarının görevlerine Rektör tarafından son verilebilir. Müdür ve yardımcıları aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ve Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlükçe görevlendirilmelerini sağlamak.

d) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Yönetim Kurulunda görev almak.

c) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

ç) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen iki öğretim üyesi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görevi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu, ihtiyaç halinde Müdür tarafından doğrudan veya üyelerin üçte birinin yazılı müracaatı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık yapar. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve programlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri denetlemek.

c) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak.

ç) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak.

d) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

e) Merkeze sunulan projelerin değerlendirmesini yapmak ve karara bağlamak.

f) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş yoğunluğu ve mevsime göre işçi sayısını belirlemek ve karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Müdür, ilgili fakülte dekanları ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda ilgili Rektör yardımcısı veya Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık yapar. Danışma Kurulu, Rektörün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1)  Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında satın alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.