4 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31444

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ AVRUPA ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Avrupa hareketlerini yakından izlemek ve Avrupa Birliğine (AB) siyasi, iktisadi ve hukuki yönden uyum sağlamak amacıyla; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları alanlarda ve karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik araştırma, inceleme ve benzeri çalışmaları yapmak, bilimsel görüş veya rapor vermek, proje ve benzeri teknik araştırmalar yapmak.

b) Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ve ilgili coğrafya ile uluslararası kuruluşları kapsayacak şekilde geçmişte meydana gelmiş, halen mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak.

c) Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ve ilgili coğrafya ve uluslararası kuruluşlar ile Türkiye ilişkilerini kapsayan konularda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve strateji geliştirmek.

ç) İhtiyaç duyulan alanlarda Merkezin amaçlarına uygun olarak sertifika programları düzenlemek.

d) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak proje faaliyetleri yürütmek.

e) Merkezin kapsam alanı içinde yer alan yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler, araştırma merkezleri, enstitüler başta olmak üzere ilgili tüzel kişiliğe sahip kurumlarla, Merkezin hedefleri doğrultusunda işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlarla Merkezin ilgili olduğu alanlarda teorik ve pratik bilgi ve deneyim birikiminin yayılmasını sağlamak amacıyla ilgili mevzuat kapsamında öğretim üyesi, uzman ve öğrenci mübadelesi yapmak.

f) Bu maddede belirtilen konular çerçevesinde birçok dilde rapor, bülten, proje, kitap ve dergi başta olmak üzere; süreli ve süresiz yayınlar yapmak ve oluşturulan bilgi birikimini ulusal ve uluslararası alanlarda bilimsel etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak.

g) Merkezin amaçları kapsamında belirlenen konularda akademik çalışmaların yanında medya çalışmaları yapmak; film, kısa film, belgesel hazırlamak, fotoğraf, resim ve karikatür sergileri ve benzeri sergi ve yarışmalar düzenlemek veya bu tür faaliyetlere destek olmak, katkı sağlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ğ) Merkezin amaçları kapsamındaki konularla ilgili eğitimi güçlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının içeriğinin ve tez çalışmalarının alt yapısını oluşturmak.

h) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ı) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesi ve denetimiyle ilgili önlemleri almak ve koordinasyonu sağlamak.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini tespit etmek.

e) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak, alınan kararları uygulamak.

f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek; Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporunu Rektöre sunmak ve sonuçlandırmak.

g) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve iki müdür yardımcısı da dâhil olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Yönetim Kurulunun toplamda on bir üye olması şartıyla Merkezin çalışma alanıyla ilgilenen kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlar arasından en fazla üç üye de aynı usulle görevlendirilebilir.  Görev süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla süreyle görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyacını tespit etmek.

b) Gerekli gördüğü durumlarda, çalışma alanı ile ilgili görüşleri hayata geçirmek üzere Merkez bünyesinde geçici ve sürekli çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek.

c) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

ç) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak.

d) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

e) İlgili mevzuat ile verilen görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; 5 inci maddede belirtilen amaçlar ve faaliyet alanlarında bilgi, deneyim ve eser sahibi uzman bilim insanları ve bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine görevlendirme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörün onayı ile gerçekleşir. Danışma Kurulu, en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğunluk aranmaksızın toplanır ve kararlar alır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görüşlerini bildirmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş öncelikli olarak Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.