3 Nisan 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31443

YÖNETMELİK

Türkiye Taşkömürü Kurumundan:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÖDÖVANS

İHALE VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 10/12/2017 tarihli ve 30266 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” şeklinde; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan “tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/12/2017

30266