3 Nisan 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31443

YÖNETMELİK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU

İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA

YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı ve Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İhale dokümanına karşı yapılacak başvurular ile açıklama talebinde bulunacakların, başvuru sahibinin adı soyadı/unvanı, tebligata esas adresi, e-posta ve faks bilgileri ile yurt dışı alımlar hariç, ihale dokümanını satın aldıklarına ilişkin belgeyi, ticaret sicil veya oda kayıt belgesini, sicil tasdiknamesi veya imza beyannamesini başvurusuna eklemeleri zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/6/2006

26199

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/1/2008

26754

2-

31/7/2010

27658

3-

12/7/2011

27992

4-

2/8/2013

28726

5-

14/3/2014

28941

6-

6/12/2018

30617