2 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31442

YÖNETMELİK

Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Işık Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Işık Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Işık Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Işık Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uzaktan eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan öğrenme temelli ders ve programlar geliştirmek için yardımcı altyapıları kurmak.

b) Program ve dersleri uzaktan öğrenme ile destekleyici altyapıları kurmak.

c) Uzaktan eğitim altyapılarının kullanımı ile ilgili eğitimler düzenlemek.

ç) Uzaktan eğitim içeriklerinin hazırlanması için gerekli araç altyapılarını kurmak.

d) Uzaktan eğitim stratejilerine katkı vermek.

e) Uzaktan eğitim alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası diğer birimlerle iş birliği yapmak.

f) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak.

g) Uzaktan eğitim metodolojileri ile ilgili gerekli pedagojik eğitimlerin verilmesini koordine etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet kesintisiz altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevinden ayrılması halinde yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı usulle görevlendirme yapılır.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.  Müdür yardımcıları Müdür tarafından verilen görevleri yürütürler.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin asli, idari ve mali işlerini yönetmek, çalışma ortamının düzenli olması için gerekli tedbirleri almak.

c) Merkezde görevlendirilecek personeli belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Yönetim Kurulunu düzenli aralıklarla toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek ve toplantıya başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Merkezin yıl sonu çalışma raporunu, gelecek yılın çalışma planını ve bütçesini hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayı üzerine Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda uzun vadeli planları hazırlamak.

b) Yıllık çalışma planını, bütçeyi ve yıl sonu çalışma raporunu denetlemek ve onaylamak.

c) Gerekli görüldüğü durumlarda görüş almak için çalışma grupları kurmak.

ç) Ulusal ve uluslararası iş birliği faaliyetlerine onay vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.