1 Nisan 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31441

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ ÇEVRESEL VE TAHRİK ÜNİTESİ

PERFORMANSINA YÖNELİK ŞARTLAR HAKKINDA TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ (AB/2015/96)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96)’nin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Kirletici emisyonları ile ilgili 4 üncü maddenin birinci fıkrasından sapma olarak; imalatçının talebi üzerine, onay kuruluşunun veya onay kuruluşunun tip onay belgelendirme işlemleri kapsamında görevlendirdiği kuruluşun hizmete girme konusunda ilgili izinleri vermesi şartıyla, EK V hükümleri uyarınca, esneklik planı kapsamında 97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde verilen şartlara uygun olan motorlara sahip sınırlı sayıda aracın piyasaya arzına izin verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/4/2021” ibaresi “1/7/2021” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Türkiye’de üretilen araçlar için Faz V uygulama tarihi açısından da geçerli olmak üzere, 1/1/2023 tarihi itibariyle 11/9/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB) ile (AB)2018/985 ve (AB)2018/986 sayılı tüzükleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK V’inin 1.1.1 maddesinde yer alan “%20’sinden” ibaresi “%80’inden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK V’inin 1.2.1 maddesinde yer alan “%40’ından” ibaresi “%80’inden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2016

                   29932 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/12/2019

30992

2-

16/4/2020

31101