1 Nisan 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31441

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA YAPILACAK

HARCAMALAR İÇİN VERİLEN AVANS VE KREDİ

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 11/4/1993 tarihli ve 21549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığında yer alan “İta Amiri” ibaresi “Harcama Yetkilisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde, gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi ve çeşitli giderler için harcama yetkililerinin gösterecekleri lüzum üzerine, görevlendirilecek mutemetlere üst sınırları mali yılbaşında Millî Savunma Bakanı tarafından belirlenecek miktara kadar avans verilebilir ve bu miktarı aşan giderler için mutemetler adına kredi açtırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili Bakan” ibaresi “Millî Savunma Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “ita amirinin” ibareleri “harcama yetkilisinin” olarak ve “saymana” ibareleri “muhasebe birimine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt içinde her mutemet aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, adına açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür. Yurt dışına tatbikat veya manevra amacıyla gönderilen gemilere münhasır olmak üzere alınan avanstan harcanan tutarların mahsubu üç ay içerisinde yapılır. Bu süreyi uzatmaya Millî Savunma Bakanının teklifi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.

Yurtdışındaki ataşe ve temsilcilerin harcama yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmeleri halinde, bunlara verilen avanslar ile adlarına açılan kredilerden harcanan tutarlarına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin avansın verildiği veya kredinin açıldığı yılı izleyen malî yıl sonuna kadar muhasebe birimine verilerek mahsubunun yapılması zorunludur. Ancak, açılan kredinin konusunun harp silâh, araç ve gereçleri ile ilgili hizmetlerden olması veya harp silâh, araç ve gereçlerinin yedek parçaları gibi temini özel üretim yapılmasını gerektiren mal veya malzemeden olması ve hizmetin veya üretimin tamamlanma süresinin kredinin açıldığı yılı izleyen malî yıl sonunu aşması halinde ise, harcanan tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ikinci malî yıl sonuna kadar muhasebe birimine verilerek mahsubunun yapılması gerekir.”

“Bu maddede belirtilen süreler içinde mahsup edilmemesi nedeniyle mutemet üzerinde kalan avans tutarı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.”

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan “saymanlığa” ibaresi “muhasebe birimine” olarak değiştirilmiştir.

“Yurtdışındaki harcama yetkilisi mutemetleri adına açılmış olup, verildiği yılın sonunda mahsup edilmeyen kredi artıkları harcama yetkilisinin onayı alınmak suretiyle ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı bir defaya mahsus olmak üzere yeni yılda Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili kuruluş bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydolunur. Ancak, harp silâh, araç ve gereçleri ile ilgili hizmet alımları ile harp silâh araç ve gereçlerinin yedek parçaları gibi temini özel üretim gerektiren mal ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak açılan kredilerde devir ve ödenek kayıt işlemi, kredinin açıldığı yılı izleyen ikinci malî yıl sonuna kadar yapılabilir. Bu suretle yenilenen kredi işlemi ile ilgili olarak nakit hareketi yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müteahhitlere; onay belgesi, şartname ve sözleşmelerinde yer verilmek ve tahakkuk eden istihkaklarından aynı oranda mahsup edilmek üzere taahhüt tutarının %50’sine kadar teminat karşılığı avans verilebilir. İki yılı aşan inşa ve imalat projelerinde, avansların sözleşme süresine yayılması ve bir plân dahilinde ödenmesi kaydıyla, bu oran %100’e kadar uygulanabilir. Yabancı bir devletin kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası bu devletin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketlerden ve Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde; savunma ihtiyaçlarının teminiyle görevli uluslararası kuruluşlardan yapılacak alımlar için; sözleşmelerinde yer alan şartlar dahilinde taahhüt tutarının %100’üne kadar teminat aranmaksızın avans verilebilir. Bu şekilde verilen avanslar müteahhit avansları hesabında izlenir. Avans bakiyesinin tamamı son hakedişten mahsup edilir. Müteahhit, sözleşmede belirtilen şartlara uymadığı takdirde, avans teminatı paraya çevrilerek avans hesabı kapatılır.

Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, müessese ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yarısından fazlası hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına veya Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait olan işletmeler ile şirketlere verilecek avanslar karşılığında teminat aranmayabilir.”

“NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA-NATO Support and Procurement Agency), Alman Silahlı Kuvvetleri, Teçhizat, Bilişim Teknolojileri ve Hizmet Desteği Federal Dairesi (Bundesamt Fur Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung Der Bundeswehr–BAAINBw) alımlarına ve benzeri ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında yapılan alımlara ilişkin ödemelerin mahsubunda ise, 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine kıyasen aranacak kanıtlayıcı belge olarak hangi belgelerin kullanılacağına ilişkin düzenleme yapmaya Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ita amirince” ibaresi “harcama yetkilisince” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye ve Gümrük Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “saymanlığa” ibaresi “muhasebe birimine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye ve Gümrük Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “saymanlığa” ibaresi “muhasebe birimine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri ve Hazine ve Maliye Bakanları birlikte yürütür.