29 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31438

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 31/5/2020 tarihli ve 31141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalını,

b) Akademik danışman: Bir öğrenciye Üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ile Üniversitedeki öğrencilik hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

c) Dekan: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Ders Kurulu: Birbirleriyle bağlantılı konuların farklı bilim dalları tarafından bir düzen içerisinde öğrencilere aktarıldığı teorik eğitim ve pratik uygulamalar bütününü,

d) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından her bir dönem için seçilen; ders, Ders Kurulları, klinik uygulama, eğitim-öğretim programlarını ve sınavlarını koordine eden öğretim üyesini,

e) Dönem koordinatör yardımcısı: Dekan tarafından her bir dönem için seçilen; ders, Ders Kurulları, klinik uygulama, eğitim-öğretim programlarını ve sınavları koordine etmede dönem koordinatörüne yardımcı olan Fakültenin öğretim üyesini,

f) Eğitim Komisyonu: Dekan tarafından fakülte öğretim üyeleri arasından atanan bir başkan, başkan yardımcıları ile üyelerden oluşan komisyonu,

g) Eğitim koordinatörü: Eğitimin koordinasyonundan sorumlu dekan yardımcısını,

ğ) Fakülte: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

j) Öğrenci: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

k) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

m) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

n) Yıl: Akademik yılı,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, gerekli görüldüğü durumlarda klinik uygulamalar daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim ve sınıf geçme sistemi uygulanır. Tüm dersler için devam zorunludur. Ancak mesleki zorunlu dersler dışında kalan derslerden başarısız olan öğrenciler eğer devamsızlık nedeniyle başarısızlık söz konusu değilse bir üst sınıftaki derslere ve kaldığı ortak zorunlu ve seçmeli derslere kaydını yaptırır. Yıl içinde alttan aldığı bu derslerin sadece ara sınav, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Uygulamalı dersler ve klinik uygulama dersleri mesleki zorunlu ders statüsündedir. Uygulamalı derslerde, Dönem I-II-III öğrencilerinin her yıl belirli sayıda ve standarttaki uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması gerekir. Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Dönem I-II-III sınıflarındaki öğrencilerin uygulamalı derslerin yılsonu sınavına girebilmesi için yapması zorunlu olan uygulamalı çalışmaların %100’ünü akademik takvimdeki derslerin bitim tarihine kadar tamamlamış olması gerekir. Bu uygulamalı çalışmaların tümünü, derslerin bitim tarihine kadar tamamlayamayan öğrenci, o dersin yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Yıl içindeki haftalık düzen içerisinde tamamlanamayan uygulamalı çalışmaların, derslerin bitiminden önce hangi sürede ve ne şekilde telafi edileceği ilgili anabilim dalı tarafından ders yılı başında duyurulur. Uygulamalı çalışmalarını tamamlayamadığı için yılsonu ve bütünleme sınavına giremeyen öğrenci o uygulamalı dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.”

“e) Klinik uygulamalar; mesleki zorunlu ders statüsünde olup ilgili anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hastaların tedavisine yönelik klinik uygulamalarıdır. Diş hekimliği meslek eğitimi klinik uygulama çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenir ve akademik yılbaşında ilan edilir. Öğrenci aynı anda birden fazla klinik uygulama yapamaz. Dönem IV ve V sınıflarındaki öğrenciler, yapmaları gereken klinik uygulamaların tümünü belirlenen süre içinde bitirmek zorundadır. Bu uygulamaların tamamını bitiremeyen öğrenci o dersin veya klinik uygulamasının yılsonu ve bütünleme sınavına giremez ve o uygulamalı dersi veya klinik uygulamasını bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

f) Klinik uygulama kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait klinik uygulamaların birlikte yürütüldüğü klinik uygulamalardır. Klinik uygulama kurulları tarafından oluşturulan entegre klinik uygulamasının süresi, uygulamaların niteliği ve sayısı, ilgili anabilim dallarının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir ve akademik yılbaşında duyurulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Öğrenciler akademik yıl boyunca; teorik derslerin ve Ders Kurullarının en az %70'ine, pratik ve klinik uygulamaların en az %80'ine devam etmek zorundadır. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık; yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır. Devamsız öğrencilerin durumu yılsonu sınavlarından önce ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir. Devamsız öğrenciler ilgili ders veya derslerin yılsonu sınavlarına alınmaz. Bu öğrenciye (F1) devamsız harf notu verilir ve o dersten başarısız sayılır. Disiplin cezası olarak kesinleşen okuldan uzaklaştırma süresi de devamsızlıktan sayılır.

(2) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları ara sınavlar ve her bir Ders Kurulu sonu teorik ve pratik sınavları için mazeret sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci Dönem IV veya V’te ise klinik uygulamada devam etmediği süreyi anabilim dalının uygun gördüğü zaman diliminde tamamlamak zorundadır. Devam etmediği süreyi tamamlamadan ilgili dersin yılsonu sınavlarına giremez. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde o dersten veya klinik uygulamadan tekrara kalır.

(3) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sağlık raporu alan öğrenciye sadece giremediği ara sınavlar ve her bir Ders Kurulu sonu teorik ve pratik sınavları için mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu alan öğrenciye girmediği Ders Kurulu yılsonu sınavı, Ders Kurulu bütünleme sınavı, yılsonu ve bütünleme sınavları için herhangi bir sınav hakkı verilmez.

(4) Ortak zorunlu ve seçmeli dersler hariç tekrar edilen zorunlu derslerde önceki yıl devam şartı yerine getirilmiş olsa bile tekrar ederken de devam şartı aranır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mesleki zorunlu derslerden herhangi birisinden tekrara kalan öğrenci bir üst sınıfa geçemez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, akademik yılın ilk iki haftası içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu dersler için, muaf olma isteğiyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı başvuruda bulunabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu tüm dersler için intibak işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Dönem V öğrencileri için yapılacak klinik uygulama bitirme sınavı: Klinik uygulama süresince yapmaları gereken klinik uygulamaları tamamlayan öğrenciler klinik uygulama bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Anabilim dalı tarafından ders yılı başında duyurulması şartıyla, öğrenciler klinik uygulama bitirme sınavından önce klinik uygulama sınavına tabi tutulabilir. Klinik uygulama sınavı yalnızca hasta başı sözlü sınav, klinik uygulama ya da bunların her ikisinin birlikte yapılması şeklinde olabilir. Şayet yapıldıysa klinik uygulama sınavından başarılı olan öğrenciler klinik uygulama bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Klinik uygulama bitirme sınavı sözlü veya yazılı yapılabilir. Klinik uygulama bitirme sınavının sözlü olarak yapılması durumunda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden en az iki kişilik bir sınav komisyonu oluşturulur. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda diğer anabilim dallarından öğretim üyeleri sınav komisyonuna alınır. Klinik uygulama bitirme sınavından başarısız olan öğrenci bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavı yine ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen sınav aşamalarını içerir ve öğrenci tüm aşamaları başarı ile tamamlamak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dersler için başarı notunun nasıl hesaplanacağı aşağıda belirtilmiştir:

a) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı notuna ulaşmaları gerekir. Yılsonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının %50’si ile yılsonu sınav notunun %50’sinin toplanması sonucunda elde edilen nottur.

b) Yılsonu veya bütünleme sınavlarından en az 50 alma zorunluluğu vardır.

(2) Ders Kurulları için başarı notunun nasıl hesaplanacağı aşağıda belirtilmiştir:

a) Ders Kurulu sonu sınavları, Ders Kurulu yılsonu sınavı, Ders Kurulu bütünleme sınavı ve Ders Kurulu mazeret sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencinin aldığı puan ondalıklı olarak ilan edilir.

b) Dönem sonu başarı notu hesaplanmasında; her bir Ders Kurulunun sonunda elde edilen sınav notunun aritmetik ortalamasının %50’si ve o döneme ait Ders Kurulu yılsonu sınavı notunun %50’si alınıp toplanarak o dönem için dönem sonu başarı notu elde edilir.”

“(4) Yuvarlama işlemi yapıldıktan sonra dönem sonu başarı notu 60 ve üzerinde olan öğrenciler o dönem için başarılı sayılırlar.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/5/2020

31141